Muzeum Okręgowe w Tarnowie - podsumowanie roku 2015

Zbiory
W 2015 roku liczba zbiorów powiększyła się o 261 obiekty, co daje ostatecznie ilość 62 848 zabytków wpisanych do ewidencji zbiorów tarnowskiego Muzeum. Najwięcej eksponatów posiada w swych kolekcjach Dział Sztuki - 31 053. 

Do najciekawszych zakupów należą: 
1. Obraz autorstwa Wojciecha Weissa (1875-1950) pt. „Cyganka trzymająca karty” z  ok. 1922 r. 
2. Alojzy Majcher (1907-1943) obraz pt. „Portret mężczyzny” (autoportret?) datowany na okres międzywojenny oraz 
3. zbiór 34 rysunków autorstwa Józefa Szuszkiewicza (1912-1982) stanowiących różne wersje studium autoportretu,  wykonane w latach 1933-1951. 

Łączna wartość zakupów, darów i przekazów wynosi 92 351,00 zł, spośród czego, w sensie materialnym, zwiększyło się posiadanie Działu Sztuki o 28 828,00 zł, a najmniej Działu Historii 1 250,00 zł. 
Z Muzeum wypożyczono 251 eksponatów na wystawy organizowane w kraju przez inne muzea bądź instytucje kulturalne, zaś samo Muzeum Okręgowe w Tarnowie wypożyczyło na potrzeby organizowanych ekspozycji czasowych 2153 obiekty.

Wystawy 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie w 2015 roku zorganizowało 33 wystawy czasowe. Znaczna część polityki ekspozycyjnej prowadzona była w oparciu o system impresaryjny. Dzięki temu w Tarnowie udostępniono wystawy realizowane we współpracy z innymi muzeami, takie jak „Świat toruńskiego piernika” oraz „Pożegnanie z Afryką”. Okazją do zaprezentowania dorobku tarnowskich artystów lub artystów podejmujących tarnowskie tematy była wystawa „Tarnów w malarstwie” ciesząca się sporym zainteresowaniem. Kontynuowany był cykl „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej” (7 wystaw) oraz zainaugurowano cykl „Kolekcjonerzy w Muzeum” (3 wystawy). Wraz z końcem roku w Muzeum Etnograficznym otwarta została wystawa „Gdy słońce było bogiem” ciesząca się olbrzymią popularnością, głównie wśród dzieci i młodzieży. Aktywność w dziedzinie organizowania wystaw czasowych przejawiały także oddziały, w tym: Muzeum Zamek w Dębnie, Muzeum Dwór w Dołędze oraz Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu, gdzie łącznie zorganizowano 9 wystaw czasowych.

Ponadto zapraszaliśmy naszych gości na wystawy stałe:
Ratusz w Tarnowie – nowa ekspozycja stała otwarta w 2011 r. zatytułowana W kontuszu i przy szabli. Eksponowane są tu najcenniejsze zbiory z kolekcji XX Sanguszków, ilustrujące epokę zwaną sarmacką. Składają się na nią porcelana, począwszy od miśnieńskiej aż po wyroby firm wiedeńskich i berlińskich, a także kolekcja sreber oraz XVII-wieczne szkła z hut polskich i europejskich. Obrazy tworzą galerię prezentującą portret polski z XVII – XVIII w. W 2012 ukończono ostatnią salę Zbrojownia sarmacka, uzupełniono ekspozycje sali Portrety Sanguszków. W 2013 przy okazji Międzynarodowej Nocy Muzeów ekspozycje powiększone zostały o serwis obiadowy z manufaktury berlińskiej. Uzupełnieniem stałej ekspozycji jest aneks Archeologia Tarnowa.
Muzeum Etnograficzne w Tarnowie – Cyganie – historia – kultura, w sezonie letnim część plenerowa na dziedzińcu – tabor cygański.
Zamek w Dębnie – budowla gotycka z XV w. – wnętrza zamkowe z zachowaniem cech różnych epok od gotyku po rokoko. 
Dwór w Dołędze –muzeum wnętrz, z wystrojem nawiązującym do wydarzeń historycznych, głównie do Powstania Styczniowego.
Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu – dworek drewniany– muzeum biograficzne Jana Matejki.
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – zagroda, którą zbudował i w której mieszkał W. Witos – ekspozycja biograficzna poświęcona trzykrotnemu premierowi Polski.
Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu – ekspozycja mieści się w malowanej tradycyjnie zagrodzie najbardziej znanej pośród tutejszych malarek
Izba Pamięci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – ekspozycja poświęcona wojnie obronnej z września 1939 r. i Polskiemu Państwu Podziemnemu. 
Rynek 3 – Pasaż Tertila, Panorama Siedmiogrodzka¬ – stała ekspozycja fragmentów dzieła Jana Styki, znajdujących się w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Tarnowie bądź w jego depozycie


Działalność edukacyjna
Działalność edukacyjna, jako uzupełnienie edukacji szkolnej, jest znaczącym elementem pracy Muzeum. 
W 2015 roku łącznie odbyło się 1193 spotkań edukacyjnych, w tym w ramach programu Bon Kultury 626 oraz 567 lekcji realizowanych w ramach oferty muzealnej. Najwięcej lekcji odbyło się w Ratuszu (336), Muzeum Etnograficznym (228) oraz na Zamku w Dębnie (155).

Digitalizacja
Kontynuowano prace ewidencyjne, korzystając z programu MONA NG. Ogółem, Muzeum Okręgowe posiada zdigitalizowanych zbiorów (własnych oraz depozytów): 12 266 zabytków. W programie służącym do elektronicznej ewidencji zbiorów MONA NG wykonano w ciągu ubiegłego roku ponad trzydzieści tysięcy operacji polegających na aktualizacji oraz edycji informacji zawartych w kartach ewidencyjnych. W internecie opublikowano 4 917 rekordów
Tarnowscy muzealnicy na bieżąco opracowywali także scenariusze wystaw czasowych, zrealizowano kilkadziesiąt kwerend naukowych, udostępniono zbiory pracownikom naukowym zatrudnionym w wiodących ośrodkach akademickich Polski.
Pracownicy merytoryczni Muzeum uczestniczyli w licznych konferencjach naukowych. Tarnowscy muzealnicy uczestniczyli także w Pierwszym Kongresie Muzealników Polskich, który odbywał się Łodzi w kwietniu 2015 roku.
Wydano drukiem, bądź przyjęto do druku kilkanaście opracowań naukowych i popularno-naukowych autorstwa pracowników tarnowskiego Muzeum.

Działalność wydawnicza
W ramach działalności wydawniczej kontynuowano wydawanie najstarszego czasopisma popularnonaukowego „Rocznik Tarnowski”, którego ukazał się jubileuszowy 20 tom (z Tarnowskim Towarzystwem Kulturalnym). Kontynuowano wydawanie jedynego w Polsce naukowego czasopisma cyganologicznego „Studia Romologica”, znajduje się na Liście Czasopism Punktowanych MNiSW (9 punktów na 15 możliwych).  Wydano także:
- Małopolski Szlak Martyrologii Romów,
- Felicja Curyłowa i jej malowany świat - Zalipie,
- Złote pióro Papuszy - tomik zawierający wiersze laureatów konkursu poezji o tematyce romskiej,
- Stefiania Łączyńska - (Ludowi Artyści Regionu Tarnowskiego),
- Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej - katalog wystaw
Ponadto krótkie formy, dotyczące najczęściej najciekawszych eksponatów, pojedynczych wydarzeń ukazywały się w lokalnej i regionalnej prasie codziennej.

Inwestycje, remonty
1. Zakończono roboty budowlane przy realizacji II etapu inwestycji „Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20, 21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania -  II etap – rozbudowa o podziemne sanitariaty” w ramach zadania „Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie”. 
2. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs  na  opracowanie scenariusza oraz projektu aranżacji wnętrz i wystawy stałej pn. „Dzieje Tarnowa i regionu” (tytuł roboczy). 
Na realizację obu przedsięwzięć w bieżącym roku wydano 556 176 zł. Pieniądze w całości pochodziły z budżetu Województwa Małopolskiego. 
3. Dokonano zakupu obrazu „Cyganka trzymająca Karty” Wojciecha Weissa”  - dofinansowanie UMWM w kwocie 8 000 zł. 
4. Trwają przygotowania do realizacji zadania wieloletniego „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Zadanie to swoim zakresem obejmie Dwór i Spichlerz w Dołędze oraz Zagrodę Felicji Curyłowej w Zalipiu. Obecnie opracowywana jest fiszka informacyjna do Urzędu Marszałkowskiego oraz prowadzone są prace mające na celu zakup chaty Łączyńskiej. Wartość zadania 3,5 mln zł brutto. Zadanie współfinansowane ze środków POIŚ 2014-2020.
5. Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”. Budynek Dworu Muzeum Etnograficznego został zakwalifikowany do przeprowadzenia audytu energetycznego. Zadanie współfinansowane będzie ze środków RPO WM 2014-2020, nabór wniosków III kw. 2016 r.
6. Do gminnego Planu Rewitalizacji zgłoszono projekt „Modernizacja budynku przy ul. Mościckiego 29 w Tarnowie i jego adaptację na cele Muzeum AK”. Wartość zadania 2,14 mln zł brutto. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WM 2014-2020

Pozyskano środki zewnętrzne na projekty:
1. Konkurs Malowana Chata – edycja 52 – program MKiDN: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna
2. Zakup obrazu "Cyganka trzymająca karty" autorstwa Wojciecha Weissa - program MKiDN: Kolekcje, priorytet: Kolekcje muzealne
3. Konserwacja fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej. Zaprojektowanie i wykonanie krosien samonaprężających do tych obrazów - program MKiDN: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych
4. Konserwacja historycznego sztandaru ludowego z Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – program MKiDN: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych
5. Szlak Martyrologii Romów – program MAiC (obecnie MSWiA)
6. Remont wiaty na wozy cygańskie – program MAiC (obecnie MSWiA)
7. Studia Romologica – program MAiC (obecnie MSWiA) –
8. Rozbudowa (rekonstrukcja) stodoły z przeznaczeniem na sanitariaty w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – w ramach Programu PROW („Małe Projekty”).
Łączna kwota uzyskana ze środków poza budżetu Muzeum wyniosła ponad 300 tysięcy. W 2015 roku osiągnięto także bardzo dobry wynik dochodów własnych, najlepszy od 10 lat –jest to  kwota blisko pół miliona złotych. 
Rok 2015 Muzeum zakończyło w dobrej kondycji finansowej, nasze ekspozycje, imprezy, zdarzenia, koncerty odwiedziło ponad 95 tysięcy osób. Najwięcej bo ponad 17 000 odnotowano w Muzeum Etnograficznym, na zamku w Dębnie było ponad 16 000 osób. Znakomity wynik osiągnięto w Zalipiu (Muzeum Zagroda Felicji Curyłowej) gdzie po raz pierwszy liczba zwiedzających przekroczyła 10 000.
W minionym roku rozstrzygnięto także konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum, który wygrał i podpisał kontrakt na najbliższe 5 lat Andrzej Szpunar. 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.