Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych

Muzeum Okręgowe w Tarnowie zrealizowało projekt "Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych".
Projekt realizowany był w latach 2011 i 2012. Zadanie finansowane było przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym oraz ze środków Województwa Małopolskiego.

Wobec nowych wyzwań w nauczaniu historii i to zarówno w zakresie poszerzającej się wiedzy na temat średniowiecza oraz polskiego „złotego wieku” oraz poszukując nowych, adekwatnych do potrzeb odbiorców, sposobów przedstawiania dziejów Polski projekt zakładał realizację przedsięwzięć, w których mogli wziąć udział miłośnicy historii Małopolski w każdym wieku. 


Myślą przewodnią przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu była prezentacja i promocja kultury materialnej i duchowej Małopolski, jako regionu, którego znaczenie u schyłku średniowiecza i początku renesansu było nie do przecenienia na tle ówczesnej Polski i Europy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że szereg ważniejszych zabytków architektonicznych Małopolski pochodzi z tego właśnie okresu. Ponadto, przypadające na 2011 rok rocznice: 480-rocznica bitwy pod Obertynem oraz 450-rocznica śmierci Hetmana Jana Tarnowskiego były okazją, aby poprzez realizację projektu upamiętnić postać Hetmana, będącego prekursorem nowoczesnej myśli europejskiej.

W ramach projektu zrealizowano serwis internetowy dostępny pod adresem WWW.JSWR.EU

Na projekt pn. „Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych” składały się następujące elementy:
1) Wystawa na temat historii uzbrojenia pt."W wojennej potrzebie"
Od kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w Zamku w Dębnie eksponowana była wystawa na temat historii uzbrojenia, która przedstawiała ewolucję uzbrojenia okresów średniowiecza i renesansu. Najciekawsze na ekspozycji były repliki uzbrojenia oraz zbroje. Całość dopełniły plansze informujące o historii i szczególnym znaczeniu regionu małopolskiego od XIV do XVI wieku oraz ukazujące zmiany w świadomości i co za tym idzie technice wojennej na przełomie średniowiecza i renesansu. Organizatorzy żywią nadzieję, że wystawa projektowa była interesująca sama w sobie, lecz wzmocniła także atrakcyjność perełki architektonicznej Małopolski jaką bez wątpienia jest dębiński zabytek.

2) Warsztaty rzemieślnicze
Możliwość fizycznego dotknięcia historii oraz poznania dawnych technik rzemieślniczych zapewniły warsztaty organizowane w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie oraz w Gmachu Głównym Muzeum. Warsztaty bednarskie, płatnerskie, kowalskie pomogły w zrozumieniu trudów życia dawnych rzemieślników i chłopów a tradycyjne techniki wytwarzania niezbędnych dla zwykłego funkcjonowania rzeczy pomogły osobom uczestniczącym w warsztatach w pojmowaniu historii Polski na przełomie średniowiecza i renesansu. Adresatami tej części projektu byli przede wszystkim uczniowie i studenci, oraz wszyscy których interesuje rekonstrukcja dawnego życia oraz małopolska historia i etnografia.

W ramach projektu odbyły się następujące spotkania warsztatowe:

- w dniach 17 i 18 marca 2011 roku w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Rynek 20-21, odbyły się warsztaty prezentujące dawne techniki drzeworytnicze i sfragistyczne oraz historyczne techniki drukarskie.

-  w dniach od 27 do 29 kwietnia 2011 roku w tarnowskim Muzeum  Etnograficznym odbyły się warsztaty z zakresu bednarstwa i plecionkarstwa.

- w dniach 30 i 31 maja 2011 roku w tarnowskim Muzeum Etnograficznym odbyły się warsztaty z zakresu garncarstwa.

- w dniach od 15 do 17 czerwca 2011 roku w tarnowskim Muzeum Etnograficznym odbyły się warsztaty z zakresu kowalstwa i druga część warsztatów technik drzeworytniczych i sfragistycznych.

- 12-13 października 2011 roku w tarnowskim Muzeum Etnograficznym odbyły się warsztaty z zakresu płatnerstwa.

3) Konferencja naukowa „Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku”, była propozycją dla nieco mniejszej grupy odbiorców, która zainteresowana jest stanem badań nad historią Małopolski, które prowadzone są przez młodych naukowców związanych z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i poza nim. Ponadto celem dodatkowym konferencji była próba zaprezentowania różnorodności badań oraz integracja młodej kadry naukowej. Wśród prelegentów znaleźli się doktoranci związani z krajowymi uczelniami oraz Muzeum Narodowym w Erywaniu (Armienia). Wystąpienia miały charakter naukowy a ich treść znalazła się w materiałach pokonferencyjnych. Konferencja odbyła się w tarnowskim Ratuszu w dniach 20-21 maja 2011 r.

4) Koncerty i warsztaty muzyki średniowiecznej i wczesnorenesansowej
Na zamku w Dębnie w ciągu trwania projektu przewidziano łącznie pięć koncertów muzyki dawnej oraz warsztaty muzyki i dawnego tańca. Kultura muzyczna epoki Jagiellonów warta jest prezentacji i szerokiego omówienia, stąd obok klasycznej formy koncertów odbyły się warsztaty muzyki i tańca dawnego. Organizatorzy starali się by artyści goszczący w Dębnie prezentowali możliwie najwyższy poziom artystyczny.

W 2011 r. zrealizowano 3 koncerty:

- 24 czewrca 2011 roku wystąpił zespół Floripari oraz zrealizowano warsztaty muzyczne.
- 22 lipca 2011 roku wystąpił zespół Cracovia Danza.
- 22 października 2011 roku wystąpił zespół Ars Cantus.

W 2012 r. zrealizowano 2 koncerty:
- 20 maja 2012 r. wystąpił zespół Camerata Cracovia oraz znany aktor Krzysztof Globisz
- 24 czerwca 2012 r. wystąpił zespół Allegro

5) Europejskie Spotkania Rycerskie
18 września 2011 r. na terenie Zamku w Dębnie zrealizowano największe wydarzenie w ramach projektu "Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno - naukowych"

Wielotysięczna widownia "Europejskich Spotkań Rycerskich" miała możliwość podziwiania niepowtarzalnych pokazów walk konnych i pieszych średniowiecznego rycerstwa i wojsk zaciężnych, uświetnione kanonadą artylerii, pokazy historycznych rzemiosł oraz zabawy kuglarzy i muzykantów.
Dynamiczną akcję, przykuwającą uwagę widzów zapewniły liczne bractwa rycerskie z Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

6) Cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży
Kolejnym elementem edukacyjnym projektu był cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży.
Organizatorzy zdając sobie sprawę z wymagań współczesnej młodzieży oraz ograniczenia zajęć historii zgodnie z nową podstawą programową zaproponowali cykl zajęć dotyczących kultury materialnej i duchowej przełomu średniowiecza i renesansu. Spotkania z młodzieżą miały atrakcyjną formę i polegały na wzajemnej relacji uczestników z prowadzącym. Atutami pomagającymi lepiej zrozumieć ducha epoki były repliki uzbrojenia, które nie będąc eksponatami, służyły do pokazania prawdziwego ciężaru broni białej używanej od XIV do XVI wieku. Ponadto opracowane zostały prezentacje multimedialne zawierające najciekawsze ryciny i dokumenty, które ułatwiły przedstawienie funkcjonowania społeczeństwa państwa ostatnich Piastów, epoki Andegawenów i Jagiellonów.
Spotkania odbyły się w tarnowskim Ratuszu.

7) „Tędy król niejeden jeździł…” – Jarmark średniowieczny
Ostatnim wydarzeniem realizowanym w ramach projektu był Jarmark średniowieczny pod nazwą „Tędy król niejeden jeździł”.
Zapewne od czasów Władys?awa Jagiełły, Tarnów był miejscem organizowania jarmarków i targów. Nawiązując do tej tradycji tarnowskie Muzeum zorganizowało imprezę, która przeniosła tarnowski Rynek w czasy średniowiecza. Na tarnowskim rynku zaprezentowali rzemieślnicy, twórcy tradycyjnych potraw, kuglarze, członkowie grup rycerskich. Przewodnią ideą była próba podsumowania i pokazania różnorodności projektu oraz różnorodności i kolorytu piętnasto- i szesnastowiecznej kultury, którą dzisiaj nazwać można „popularną”. Całość jarmarku zwieńczył koncert zespołu Pospolite Ruszenie.
Imprezę zrealizowano w czerwcu 2012 roku.

Ostateczna wartość projektu wyniosła 493 450,21 zł.
Wartość dofinansowania przez Unię Europejską  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 wyniosła 227 730,32 zł. 

„Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych” - to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Małopolskiego.
         

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.