SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

„SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”


INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE:

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Rozpoczęliśmy realizację projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Jest to projekt inwestycyjny realizowany wspólnie przez 8 instytucji partnerskich: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Głównym celem projektu jest zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Modernizacja skansenów, która obejmie nie tylko ich renowację i wprowadzenie nowych elementów, ale także rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i działań promocyjnych, pozwoli na szersze udostępnianie zabytków zwiedzającym i wzmocni pozycję muzeów na wolnym powietrzu jako nowoczesnych instytucji kultury.

Planowane efekty:
Projekt zakłada zmodernizowanie 87 zabytków nieruchomych, 10 wystaw stałych oraz przystosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 81 obiektów zostanie zabezpieczonych przed kradzieżą i zniszczeniem.  W efekcie realizacji projektu wdrożony zostanie nowoczesny program kulturalno-edukacyjny, który wpłynie na zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym i historią tych miejsc oraz zwiększenie liczby odwiedzających skanseny (zwiększenie frekwencji o 32 000 osób). Zakłada się, że liczba osób korzystających z obiektów obgiętych wsparciem w 2019 roku wyniesie 230 395. W okresie trwałości powstaną także nowe miejsca pracy: łącznie 5. 

Wartość projektu:
Całkowita wartość: 13 608 004,62 zł. w tym:
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 119 674,31 zł.
Budżet JST i inne krajowe środki publiczne: 4 488 330,31 zł.

Informacje o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków z Programu Infrastruktura i Środowisko, można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju poprzez e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl 
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosciINFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPÓW PRZY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu - planowana jest restauracja i konserwacja wszystkich budynków zabytkowej Zagrody Felicji Curyłowej, w skład której wchodzą: budynek mieszkalny, obora, stodoła, bróg i studnia oraz chaty biedniackiej, a także relokacja zabytkowej chaty Stefani Łączyńskiej na teren Zagrody oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Wykonanie: w ramach robót budowlanych w okresie od 10.06.2015 do 02.07.2015 roku wykonano instalacje zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych oraz przygotowano okablowanie pod instalacje kamer telewizji przemysłowej w budynkach Zagrody Felicji Curyłowej - filii Muzeum Etnograficznego w Zalipiu. W dniu 23.06.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „SKANSENOVA-systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”  część I: Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych obejmujący zakres MOT: Roboty budowlane - Remont Zagrody w Zalipiu  - prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach oraz w ich otoczeniu. Instalacje sanitarne, odgromowe i połączenia wyrównawcze. W ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę, firmę Ogólnobudowlaną MOTYLEX Mariusz Górka ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz, z którą w dniu 24.07.2017 r. podpisano umowę na realizacje w/w zakresu. Z dniem 3 sierpnia bieżącego roku przekazano plac budowy i wykonawca przystąpił do realizacji robót. 29 września 2017 r. nastąpiło protokolarne odebranie części zakresu obejmującego roboty budowlane, konserwatorskie  i instalacyjne w obrębie budynku mieszkalnego, obory, stodoły i brogu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNE PRAC W ZAGRODZIE FELICJI CURYŁOWEJ W ZALIPIU  


2. Muzeum Dwór w Dołędze
– planowana jest restauracja i konserwacja zabytkowego budynku Dworu w Dołędze oraz  spichlerza, a także przeniesienie i montaż zabytkowej chaty drewnianej zmagazynowanej na sąsiedniej działce. W zakres projektu wchodzić będą roboty budowlane, remontowe, instalacyjne i konserwatorskie, a także zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej. Prace realizowane w obiekcie Dworu obejmować będą również cześć mieszkalną Dworu (33,8% pow. użytkowej Dworu) i stanowią koszt niekwalifikowany projektu.

Wykonanie: w dniu 22 sierpnia bieżącego roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „SKANSENOVA-systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” część VI: „Rewitalizacja i poszerzenie funkcji muzealnych Muzeum Dwór w Dołędze” obejmujący wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich polegających na remoncie budynku dworu i spichlerza oraz przeniesieniu zabytkowej chałupy drewnianej. Otwarcie ofert nastąpiło 21 września 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNE PRAC W DWORZE W DOŁĘDZE  


SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.