Otwarcie wystawy ?Gabriel Morvay ? malarz nieznany. 1934, Tarnów ? 1988, Sabadell?

2009-06-19

19 czerwca 2009 w Biurze Wystaw Artystycznych Galeria Miejska w Tarnowie otwarta zosta?a wystawa „Gabriel Morvay – malarz nieznany. 1934, Tarnów – 1988, Sabadell”.

Wystawa prac Gabriela Morvay`a zosta?a zorganizowana wyj?tkowo, ze wzgl?du na remonty prowadzone w poszczególnych budynkach Muzeum, w Galerii Miejskiej BAWA - „Pasa? Tertila”.
Wernisa? rozpocz?? si? pokazem mody, który mia? wprowadzi? zgromadzonych w Pasa?u Tertila w atmosfer? m?odo?ci i Pary?a, ?wiatowej stolicy mody. Pokazane suknie s? wynikiem ca?orocznych zaj?? w Pracowni Projektowania Mody i Wiza?u, dzia?aj?cej w Pa?acu M?odzie?y w Tarnowie. Modelki prezentuj?ce ubiory zaprojektowa?y je i wykona?y w?asnor?cznie, w ramach zaj?? w pracowni.
W tkacie wernisa?u, mieli?my okazj? spotka? si? z pa?stwem Miros?aw? i Romanem Krzy?ko, w?a?cicielami kolekcji i przyjació?mi malarza z tego okresu, którzy specjalnie na t? uroczysto?? przyjechali do Tarnowa z Pary?a.
Ich komentarze do wystawy, mo?liwo?? zadania tu, na miejscu, w salach wystawowych konkretnych pyta? zwi?zanych z postaci? malarza i tym, bodaj?e najciekawszym okresem w Jego twórczo?ci, pozwoli?y nie tylko przybli?y? sylwetk? malarza, ale przybli?y? klimat i czasy, w których powstawa?o to malarstwo.
W salach Restauracji „Pasa?” mia?a miejsce prezentacja amatorskiego, eksperymentalnego, czarno-bia?ego filmu Pierre Kafina, prezentowanego w 1962 roku na VIII Mi?dzynarodowym Festiwalu w Oberchausen. W filmie, jedn? z g?ównych postaci odgrywa pani Miros?awa Krzy?ko, której w ko?cowych scenach towarzyszy sam Zbyszek Cybulski.
Na wystawie tej, ukazuj?cej tzw. „okres paryski” – abstrakcyjny, mo?na obejrze? film prezentuj?cy sylwetk? Morvay`a  i przede wszystkim pó?niejszy - tzw. ”okres w?oski” oraz zdj?cia – dokumentacj? fotograficzn? wcze?niejszych wydarze?, które mia?y miejsce w Tarnowie w latach 2005-2006.
Wystawie towarzyszy obszerna monografia artysty wydana w 2008 roku, która stanowi równocze?nie katalog wystawy pt. „Gabriel Morvay – malarz nieznany (1934-1988)”, sfinansowana w ca?o?ci w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Rozwój Instytucji Muzealnych, ze ?rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Posta? Gabriela Morvay`a, Jego malarstwo, po raz kolejny skupi?y w Tarnowie grono przyjació? i sympatyków artysty.
Pani Clara Cetali, dyrektor Instytutu Kultury W?oskiej w Krakowie, zadeklarowa?a wspó?prac? z Muzeum Okr?gowym w Tarnowie, planuj?c w najbli?szym czasie zorganizowanie wystawy prac Morvay`a, z tzw. „okresu w?oskiego”, u Instytucie w Krakowie.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego niezwyk?ego wydarzenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.