Szopka D?bi?ska 2005

Na Zamku w D?bnie od stycznia do ko?ca lutego obejrze? mo?na wystaw? szopek prezentuj?c? wyniki szóstego ju?, dorocznego "Konkursu na Szopk? Debi?sk?".

Organizatorzy - Muzeum Okr?gowe i Debi?skie Centrum Kultury organizuj?c te konkursy maja na celu zainteresowa? m?odzie? szkoln? z gminy D?bno najwa?niejszymi zabytkami dawnego budownictwa. D?bno i okolica obfituje w takie zabytki wysokiej klasy i urody architektonicznej z XV - wiecznym zamkiem, pó?nogotyckim ko?cio?em ?w. Ma?gorzaty i neogotycka kaplica rodu Jastrzebskich na czele.

Ma ten konkurs nauczy? sztuki projektowania szopki jako nowej, trójwymiarowej, architektonicznie ca?o?ci z?o?onej z wybranych cz??ci tych bry? architektonicznych i detali dekoracyjnych.

Przy ocenie prac zwraca si? uwag? na inwencj? twórcz? m?odych wykonawców, zarówno w zakresie ??czenia motywów plastycznych, oryginalno?ci, stosowania niekonwencjonalnych materia?ów, jak i dodawania elementów wspó?czesnych. Punktowana jest równie? aran?acja otoczenia szopki o inne zabytki z okolic D?bna.

W tegorocznym konkursie udzia? wzi??y prace 28 uczniów szkó? z D?bna, Por?bki Uszewskiej, Biadolin, ?ysej Góry, Woli D?bi?skiej, Jaworska i Nied?wiedzy.
Wystawa szopek na Zamku jest wyj?tkow? okazj? obejrzenia tego zabytkowego obiektu zim?, kiedy jego muzealne wn?trza nie s? dost?pne dla zwiedzaj?cych. Dla m?odzie?y szkolnej przygotowano lekcj? , która zapoznaje z tradycj? szopek, sposobami ich wykonywania tak z udzia?em ?ywych osób, jak i lalek, urz?dzane s? te? konkursy rysowania pocztówek z wizerunkami szopki, robienia ozdób choinkowych itp.

Ceny biletów - 1z? (ulgowy) i 2 z? (normalny)
Wystawa jest czynna w dni powszednie od godz. 9 do 14.30 a w niedziele od godz. 11 do 14.30.

Lidia Luchter-Krupi?ska

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.