Mieczys?aw Górowski (1941 ? 2011) ? Plakaty - kolejna wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

Kolejna wystawa z cyklu ?Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej? po?wi?cona jest jednemu z najwybitniejszych twórców plakatu ? prof. Mieczys?awowi Górowskiemu. Jej otwarcie odby?o si? 27 lutego o godz. 18.00 w Galerii ?Piwnica? Muzeum Okr?gowego w Tarnowie, ul. Rynek 21.

Urodzi? si? 5 lutego 1941 roku w Mi?kowej na S?decczy?nie. W roku 1959 uko?czy? Liceum Technik Plastycznych w Tarnowie. Natomiast w 1966 uzyska? dyplom w Pracowni Projektowania Produktu i Komunikacji Wizualnej Wydzia?u Form Przemys?owych ASP w Krakowie.  Po uko?czeniu studiów zosta? na uczelni, gdzie rozpocz?? prac?, najpierw, jako asystent u prof. Andrzeja Paw?owskiego, a pó?niej wyk?adowca.  W roku 1992 otrzyma? stanowisko profesora ASP, a w 2001 tytu? naukowy profesora sztuk plastycznych. Wyk?ada? równie? na uniwersytetach w Montrealu, Santiago de Chile, Diego Portales, Valparaiso, Concepcion, La Serna i Antofagasta. 
Dzia?alno?? artystyczn? w dziedzinie plakatu rozpocz?? zaraz po uko?czeniu studiów, bior?c aktywny udzia? w wielu konkursach. Zorganizowa? kilkadziesi?t wystaw indywidualnych zarówno w kraju jak i za granic?. Jest autorem ponad 400 plakatów o ró?norodnej tematyce. Kilkana?cie z nich wykona? do sztuk wystawianych w Tarnowskim Teatrze. Specjalizowa? si? przede wszystkim plakatem teatralnym, filmowym, reklamowym. Jego plakaty znajduj? si? w galeriach, kolekcjach muzealnych, oraz innych instytucjach i u osób prywatnych na ca?ym ?wiecie.
 Za swoj? dzia?alno?? zarówno dydaktyczn? jak i artystyczn? otrzyma? wiele nagród i wyró?nie?. Mi?dzy innymi by? laureatem nagród Ministra Kultury i Sztuki (1997) i Rektora ASP w Krakowie (1989) za dzia?alno?? dydaktyczn? oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczo?? artystyczn? dla dzieci i m?odzie?y ? za osi?gni?cia w projektowaniu zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci niepe?nosprawnych. W roku 1989 zosta? odznaczony Z?otym Krzy?em Zas?ugi.

Na wystawie zaprezentowana zostanie cz??? (ok. 40) z kolekcji plakatów licz?cej 170 sztuk, które prof. Mieczys?aw Górowski przekaza? w darze do zbiorów muzealnych.

Cykl wystaw ?Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej? organizowany jest w ramach wspó?pracy Muzeum i ZPAP, Okr?g Tarnowski.

Wystawa b?dzie czynna do 25 marca 2012 roku.Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

  
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.