Jerzy Martynów ? Kolor i ?wiat?o - kolejna wystawa w cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

Jerzy Martynów – „Kolor i ?wiat?o” - To kolejna wystawa w cyklu „Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej”, organizowana w ramach wspó?pracy Muzeum i Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków, Oddzia? w Tarnowie.
Jerzy Martynów urodzi? si? w Tarnowie w 1956 roku. Edukacj? artystyczn? rozpocz?? w Tarnowskim Liceum Sztuk Plastycznych, a nast?pnie kontynuowa? w Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Architektury Wn?trz.  Dyplom uzyska? w 1985 roku w pracowni prof. W?odzimierza Buczka. Po uko?czeniu studiów wróci? do Tarnowa, gdzie zamieszka? na sta?e i zaj?? si? dzia?alno?ci? artystyczn?. W roku 1988 za?o?y? Grup? TA (Tarnowscy Arty?ci), która skupia?a m?odych tarnowskich artystów. Przez kilka lat wspólnie organizowali wystawy zbiorowe i indywidualne w Towarzystwie Przyjació? Ziemi Tarnowskiej, maj?cym wtedy siedzib? w przy ul. Wa?owej 10.
Na co dzie? zajmuje si? malarstwem, rze?b?, grafik? u?ytkow? i architektur? wn?trz, tworzy równie? ma?e formy architektoniczne. Na swoim koncie posiada ogromny dorobek zarówno w dziedzinie malarstwa jak i innych dziedzin sztuki.  Zorganizowa? ponad 40 wystaw indywidualnych, uczestniczy? w ponad 30 zbiorowych. Swoje prace pokazywa? nie tylko w kraju, ale równie? za granic?, m.in. we Francji, Danii, Niemczech, Kanadzie i Belgii.
Jako architekt wn?trz jest autorem wielu zrealizowanych stylowych i nowoczesnych projektów wn?trz. Znajduj? si? one w Tarnowie, Krakowie, Zakopanem, Warszawie, Gda?sku i Poznaniu, oraz za granic?: we Frankfurcie, Pary?u, Chartres.
Ostatnio (w listopadzie 2011 roku) swoje prace pokazywa? w Siedzibie Sta?ego Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy w Strasburgu.   By?a to wystawa zorganizowana z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Znalaz?y si? na niej pejza?e i portrety Jerzego Martynowa i Stanis?awa Westwalewicza.

ZOBACZ FOTOGALERI? WERNISA?U

Otwarcie wystawy odby?o si? 2 kwietnia 2012 roku w Galerii „Piwnica” Muzeum Okr?gowego, Rynek 21.
Wystawa b?dzie czynna do 29 kwietnia 2012 r.


Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

  
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.