JAW DIKH ? WYSTAWA W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM

16 kwietnia 2012 r. odby?o si? w tarnowskim Muzeum Etnograficznym otwarcie niezwyk?ej wystawy o niezwyk?ym tytule „Jaw Dikh”. Ten tytu? w j?zyku romskim zaprasza: „Chod? zobacz”  wystaw? wyj?tkow?, bo prezentuj?c? twórczo?? plastyczn? artystów pochodzenia romskiego.

ZOBACZ FOTOGALERI? WERNISA?U

Wystawa jest rezultatem projektu „Romani Art. – International Dilaog”, czyli pleneru malarskiego ,który odby? si? w ubr. w Czarnej Górze na Spiszu. Ten projekt mia? na celu skonfrontowanie artystów pochodzenia romskiego z kilku krajów europejskich, ró?ni?cych si? sytuacj? ekonomiczn?, polityczn? i relacjami spo?ecznymi. Ta konfrontacja twórców z Francji, Hiszpanii. Albanii i Polski da?a rezultat niezwyk?y – twórcz? ró?norodno??, a jednak g??boko naznaczon? romskim charakterem. 
Romska wystawa plastyczna  w tarnowskim muzeum, które pierwsze w ?wiecie zorganizowa?o sta?? ekspozycj? etnograficzn? o  historii i kulturze Romów, ma symboliczny wymiar. Kiedy przed kilkudziesi?ciu laty twórca ekspozycji , znany cyganolog Adam Bartosz gromadzi? eksponaty na wystaw? skonstatowa? jak niewiele zachowa?o si? dorobku kultury materialnej, tego w?druj?cego narodu. Dzi? kultur? Romów wzbogaca twórczo?? artystów osiad?ych w wielu krajach ?wiata, którzy wszak?e nie oderwali si? do swych etnicznych korzeni.

Projekt zrealizowano dzi?ki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji w ramach Programu na rzecz spo?eczno?ci romskiej w Polsce.


Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.