Rysunki i grafika Andrzeja Westwalewicza - kolejna wystawa w cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

Troch? w cieniu s?awnego ojca Stanis?awa dojrzewa? talent Andrzeja Westwalewicza. Jego twórczo?? w najmniejszym stopniu nie na?laduje stylu artysty seniora. Chocia? A. Westwalewicz ma w swym dorobku malarstwo olejne, to wydaje si?, ?e najwi?ksz? przyjemno?? sprawia mu uprawianie rysunku i grafiki. By? mo?e sk?oni?o go do tego do?wiadczenie zawodowe z m?odych lat, kiedy zajmowa? si? m.in. grafik? wydawnicz?.

Andrzej Westwalewicz – „Rysunek i grafika” to kolejna wystawa w cyklu: „Tarnowscy arty?ci w Galerii Muzealnej”. Wernisa? odby? si? 7 maja 2012 roku w Galerii „Piwnica” Muzeum Okr?gowego w Tarnowie, Rynek 21.  

ZOBACZ FOTOGALERI? WERNISA?U

Artysta urodzi? si? w 1948 roku w Pionkach ko?o Radomia. W Tarnowie mieszka od 1961 roku.  Jest absolwentem Uniwersytetu ?l?skiego w Katowicach, Filia w Cieszynie, gdzie w roku 1982 uzyska? dyplom na Wydziale Artystyczno – Pedagogicznym. Zawodowo zwi?zany by? z Zak?adami Azotowymi w Tarnowie, oraz redakcj? „Tarnowskich Azotów”, pracowa? tam jako plastyk. Od roku 1995 nale?y do ZPAP.
Swój wolny czas po?wi?ca twórczo?ci artystycznej. Jego ulubion? technik? sta? si? rysunek  i grafika, a tak?e pastel. Uczestniczy? w kilkunastu wystawach zbiorowych. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych. W swoim dorobku ma równie? prac? nad kompozycj? przestrzenn? dotycz?c? Misterium M?ki Pa?skiej i Szopki Bo?onarodzeniowej, która przez kilka lat pokazywana by?a na frontonie ko?cio?a ?w. Archanio?a Gabriela w Tarnowie. Ponadto dla firmy Dorian Recordings (USA) realizuje szat? graficzn? do p?yt kompaktowych.
Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilka grafik i kilkadziesi?t rysunków wykonanych piórkiem. S? to prace w których artysta prezentuje pi?kno tkwi?ce w otaczaj?cym nas ?wiecie. Podgl?daj?c przyrod?, wydobywa z niej cz?sto niezauwa?alne szczegó?y mówi?ce o przemijaniu, bycie, ulotno?ci, a zarazem chwili któr? chcia?oby si? zatrzyma?. Mimo ?e prace s? czarno bia?e, mo?na w nich dostrzec g??bi?, perspektyw? i wieloplanowo??. 
Analizuj?c jego twórczo?? Krystyna Isterewicz napisa?a m.in.: … Zakres tematyczny oraz konsekwentna jednobarwno?? i p?asko?? tonu barwnego prac powoduje, ?e mimo du?ego formatu (przewa?nie format A3), emanuj? aur? intymno?ci i nastrojem kameralno?ci. Wydaje si?, ?e estetyczna aran?acja przedmiotu obserwacji i zawarta w pracach artystyczna refleksja wynika z przes?anek filozoficzno - moralnych. Zainteresowania i zachwyt tajemnic? STWORZENIA maj? u pod?o?a przekonanie, ?e tajemnica ?ycia tkwi w g??bi sacrum. Obecno?? metaforyki i symboliki z odcieniem kosmologicznym i metafizycznym sprawia, ?e grafiki A. Westwalewicza wykraczaj? poza tradycyjn? dla tej techniki funkcj? informacyjn?, reporta?ow?. Czytelna osobista refleksja, która zda si? wywiedziona z zainteresowania nurtem wspó?czesnej filozofii przyrody przywo?uje na my?l znan? Kantowsk? wypowied? o niebie gwia?dzistym i prawie moralnym. Budz?c takie skojarzenia, prace te mog? pretendowa? do miana artystycznej kreacji.

Cykl wystaw „Tarnowscy Arty?ci w galerii Muzealnej” realizowany jest w ramach wspó?pracy Muzeum Okr?gowego w Tarnowie i ZPAP, Oddzia?  w Tarnowie.
Wystawa b?dzie czynna do 3 VI 2012 roku.Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

  
http://www.muzeum.tarnow.pl/galeria.php?id=415
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.