Krzysztof Wa?aszek ? Polacy nie musz? si? ju? ba? - wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

Krzysztof  Wa?aszek –  "Polacy nie musz? si? ju? ba?" - to kolejna wystawa zorganizowana w trwaj?cym ju? od 2009 roku cyklu „Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej”. G?ównym za?o?eniem i celem cyklu jest promowanie dorobku artystów zwi?zanych z Tarnowem. Jest on organizowany w ramach wspó?pracy Muzeum Okr?gowego  i Zwi?zku Artystów Plastyków, Oddzia? w Tarnowie. Otwarcie wystawy odby?o si? 11.06.2012 w Galerii „Piwnica” MOT, ul. Rynek 21.

ZOBACZ FOTOGALERI? WERNISA?U.

Krzysztof Walaszek  urodzi? si? w 1960 r. Tarnowie. Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Tarnowie. W latach 1984-1989 studiowa? w PWSSP we Wroc?awiu na Wydziale Malarstwa i Rze?by w pracowni prof. Stanis?awa Kortyki. Obecnie na ASP we Wroc?awiu prowadzi zaj?cia z rysunku. W swojej pracy twórczej pos?uguje si? ró?nymi technikami, od malarstwa, po przez ceramik? a? do obiektów przestrzennych. W jego twórczo?ci wa?n? rol? odgrywa tekst. Podejmuje tematyk? wspó?czesnej komercjalizacji ?ycia spo?ecznego oraz sp?ycenia czy wyczerpania takich poj?? jak, wiara, patriotyzm, czy rodzina.  Jest autorem kilkudziesi?ciu wystaw indywidualnych, uczestniczy? w kilkudziesi?ciu zbiorowych.

Jego motto brzmi:
Jestem szcz??liwy, ?e ?yj? w kraju, w którym „nasza w?adza nam dogadza”,
a ko?ció? „strze?e nas przed z?em”.
Krzysztof Wa?aszek.

Niektóre wystawy:
2012 –„ Horyzonty”, Muzeum Fotografii, Gerlitz, Niemcy.
2012 – „o.m.g”, Galeria Miejska, Wroc?aw.
2011 – „Co je tu, co tu neni”, Galeria Okr?gowa, Liberec, Czechy.
2010 - „Uniform”, Galeria Studio, Toru?.
2010 - „Struktura Rzeczy Struktura Emocji Struktura”, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz.
2010 - „Wroc?aw nie do Poznania”, Stary Browar, Pozna?.
2010 - „Black dog – White dog”, z El?biet? Janczak Wa?aszek. Galeria
             Hantverket,  Sztokcholm, Szwecja. 
2008/9 – „Pami?tka z Wroc?awia”, Galeria Art. Neu Media, Warszawa.
2008 - „Odczarowywanie (proces ci?g?y)”, B.W.A., Wroc?aw.
2008 - „Program telewizyjny - 10 lat pó?niej”, wystawa indywidualna, Galeria Entropia,
             Wroc?aw.
2008 -„ Power of flower”, Manggha Muzeum Sztuki i Techniki Japo?skiej, Kraków.
2008 - „Patos i ironia” (Sztuka polityczna), Galeria 2. Pi?tro, Wroc?aw.
2007/8-„Dowcip i w?adza s?dzenia ( w Polsce)”, CWS Zamek Ujazdowski, Warszawa,
               BWA Zielona-Góra, CSW ?a?nia, Gda?sk.
2007 - „To?samo??- / identity/”, Galeria Otto-Nagel, Berlin.
2007 –„ 4 Jare Galerie Zero”, Galeria Zero, Berlin.
2007 – „Manual CC” (instrukcja gier dla pocz?tkuj?cych i zaawansowanych), Galeria Bielska
              BWA Bielsko- Bia?a.
2006 - „Wystawa dla jednookich” (z Jerzym Kosa?k?), Galeria Pracownia Otwarta, Kraków.
2006 - „Malarstwo Polskie XXI wieku”, Galeria CBWA Zach?ta, Warszawa.
2006 - „60 lat ASP we Wroc?awiu”, Muzeum Narodowe, Wroc?aw.
2005 - „Beutty Free Schop”, Galeria Diwus, Praga.
2005 – „Do dwóch razy sztuka “( z Jerzym Kosa?k?),  Galeria Bielska BWA Bielsko-Bia?a.
2005 -„ Nesting”, Galeria BWA, Wroclaw.
2004 - ,, Art. Pozna?”, Stary Browar, Pozna?.
2004 - „Raj Polski” Galeria Instytutu Polskiego w Pradze.
2004 - „I.N.C. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji    
              (w Polsce)”,  Galeria XXI, Warszawa, Instytut Sztuki Wyspa, Gda?sk,
2003 - „Kinkiety” wystawa indywidualna, Galeria Ungula, Praga.
2003 - „Pami?tka z Wroc?awia” Galeria BWA Wroc?aw, Galeria Bielska BWA, Bielsko-
            Bia?a.
2002 - „Sposób na ?ycie”, Galeria CSW ?a?nia, Gda?sk.
2002 - „ Sztuka przez du?e G”, Galeria Ba?tycka BWA Ustka, BWA Wroc?aw.
2001 - „Europa Non-Stop” Galeria BWA, Zielona-Góra.
2001 - „Obrazy, które lecz?”, Galeria Manchattan, ?ód?.
2001 - „Fan Gan”, Galeria Arsena?, Wroc?aw.
2000 - „Otwarcie supermarketu”, Plac Defilad, Ole?nica.
2000 - „Frisier Wunder”, Galeria Entropia, Wroc?aw

Wystawa b?dzie czynna do 8 lipca 2012 roku.
Serdecznie zapraszamy.

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

  
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.