Wystawa - Wincenty Witos - Premier Rz?du 1920

Cud Wis?y poprzedzi? cud jedno?ci. Bez drugiego nie by?oby pierwszego- tak o s?ynnym zwyci?stwie pod Warszaw? wojsk polskich nad wojskami Rosji bolszewickiej w wojnie 1920 roku, mówi? Wincenty Witos-premier z Wierzchos?awic, który  92 lata temu w trudnych dla naszego kraju chwilach kierowa? sprawami Pa?stwa. Gdy wa?y?y si? losy niepodleg?ej Polski w wojnie z bolszewikami Wincenty Witos stan?? w Sejmie ponad podzia?ami politycznymi i zdo?a? stworzy? Rz?d Obrony Narodowej .

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie oddzia? Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos?awicach z okazji 92. rocznicy zwyci?stwa wojsk polskich wojnie z Rosj? bolszewick?, przygotowa?o wystaw? planszow? po?wi?con? Wincentemu Witosowi jako premierowi Rz?du Obrony Narodowej.
Wystawa omawia szerokie t?o zdarze? politycznych i militarnych dziej?cych si? na od wiosny 1920 roku, a wi?c od zaj?cia przez wojska polskie Kijowa, do uk?adów pokojowych zawartych
z bolszewikami w Rydze w 1921 roku. Ekspozycj? stanowi g?ownie prasa, zdj?cia, przedmioty i dokumenty z lat 1920-1921, b?d?ce w posiadaniu wierzchos?awickiego Muzeum.
Na wystawie zobaczy? b?dzie mo?na m.in. najwy?sze polskie odznaczenie pa?stwowe- Order Or?a Bia?ego, który Wincenty Witos otrzyma? w 1921 roku. Aran?acj? ekspozycji dope?niaj? polskie plakaty propagandowe z okresu wojny.
Wystawa otwarta zosta?a 15 sierpnia podczas obchodzonych co roku w Tarnowie uroczysto?ci „Cudu nad Wis??” i prezentowana b?dzie w Gmachu G?ównym Muzeum Okr?gowego w Tarnowie do ko?ca 2012 r.

Organizatorami obchodów byli: Prezydent Miasta Tarnowa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Starosta Powiatu Tarnowskiego, Towarzystwo Przyjació? Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos?awicach
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.