Tam, gdzie cyga?skie wiod?y szlaki? - wystawa malarstwa artystów amatorów z Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tarnowie.

Otwarcie  wystawy malarstwa artystów amatorów z Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tarnowie "Tam, gdzie cyga?skie wiod?y szlaki…" odby?o si? 7 wrze?nia  2012 roku w Galerii Lamus w Muzeum Etnograficznym, ul. Krakowska 10.

ZOBACZ FOTOGALERI? WERNISA?U

Ekspozycja ??czy dwa w?tki malarskie - ilustracj? tradycyjnej wsi i barwn? prezentacj? ?ycia Romów.
Stanowi reminiscencje z lat dawnych, gdy cyga?skie tabory w?drowa?y przez wsie i miasteczka, drogami po?ród pól i lasów, w otoczeniu malowniczych pejza?y. Przedstawia wi?c tradycyjn? wie? z jej budownictwem - cha?upami, zagrodami, drewnianymi ko?ció?kami, zaj?ciami gospodarskimi i krajobrazem. Pokazane s?  równie? sceny rodzajowe z ?ycia Romów – w?drówki taborów, taniec, muzykowanie, konie, a tak?e wizerunki dzieci i pi?knych kobiet. Tematyk? sw? wystawa wpisuje si? w dwukierunkowy profil dzia?alno?ci Muzeum Etnograficznego w Tarnowie – obejmuj?cy zakres kultury regionalnej i mniejszo?ciowej.

Autorami prac s? arty?ci zrzeszeni w RSTK w Tarnowie, dzia?aj?cego od 1986 roku. Jest to stowarzyszenie, które ma na celu  tworzenie warunków dla rozwoju twórczo?ci nieprofesjonalnej. Jednym z g?ównych jego zada? jest promowanie i pokazywanie pi?kna ziemi tarnowskiej, zabytkowych obiektów, starych ko?ció?ków oraz innych wartych zobaczenia budowli. Podsumowaniem 25-letniej dzia?alno?ci licznej grupy twórców (malarzy, poetów, twórców r?kodzie?a artystycznego) by?o wydanie opracowania zbiorowego Skarbiec pi?kna zawieraj?cego ich dorobek artystyczny. Przez wiele lat arty?ci  z RSTK uczestniczyli w plenerach malarskich, licznych wystawach i konkursach, otrzymuj?c dyplomy, nagrody i wyró?nienia. Stowarzyszenie poszczyci? si? mo?e równie? prowadzon? od lat dzia?alno?ci? charytatywn?.

Na wystawie w Muzeum Etnograficznym, która trwa? b?dzie od wrze?nia do po?owy pa?dziernika 2012 roku zobaczy?  mo?na prace 6 malarzy amatorów z RSTK. Ka?dy z twórców posiada swój indywidualny styl i malarski warsztat, ulubion? tematyk? i technik? malarsk?,  lecz ??czy ich zami?owanie do uprawiania sztuki - potrzeba i pasja tworzenia. Z bogatego wachlarza  mo?liwo?ci uprawianych przez nich technik malarskich  i tematycznych na ekspozycj? wybrane zosta?y prace wykonane w technice olejnej na p?ótnie, o tematyce z ?ycia wsi i romskiej.

Swoje prace prezentuj?:

Jadwiga K?osi?ska – prezes stowarzyszenia, artysta malarz, amator  (maluje portrety, martw? natur?, zwierz?ta, sceny rodzajowe, przyrod?)

Anna Celska- S?owik – artysta-malarz, amator (maluje pejza?e, architektur? wiejsk? i sakraln?, kwiaty)

Jolanta Korpanty – artysta malarz, amator  (maluje kwiaty, pejza?e, wie?, martw? natur?)

Jadwiga Soko?owska – artysta malarz, amator (maluje portrety, pejza?, kwiaty, sceny rodzajowe)

Adam Janiec – artysta malarz, amator (maluje architektur? wiejsk? i miejsk?, sceny rodzajowe, pejza?, kwiaty, zwierz?ta, martw? natur?)

Zygmunt Soko?owski – artysta malarz, amator (maluje architektur? zabytkow? miejsk?, wiejsk? i sakraln?, ikony)


                                   Urszula Giero?
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.