Malarstwo Lucji Radwan

Ostatnia wystaw? przed remontem wn?trz tarnowskiego Ratusza otwarto w poniedzia?ek 21 stycznia. Niezwykle nastrojowe i optymistyczne malarstwo Lucji Radwan zdobi ?ciany Sali Marmurowej. Szczególnie jej jasne akwarele budzi?y du?e zainteresowanie podczas wernisa?u.
 Artystka jest znana mi?o?nikom sztuki, chocia? na sta?e mieszka w Wiedniu.  W Polsce mia?a ju? kilka wystaw, z czego trzy w Tarnowie, ale ch?tnie jej prace pokazuj?  galeria w innych stronach ?wiata. Jej dzie?a znajduj? si? m.in. w kolekcji Jana Paw?a II. Obrazy Lucji Radwan ma równie? tarnowskie Muzeum Okr?gowe oraz Muzeum Diecezjalne w Tuchowie.  Artystka zwi?zana jest rodzinnie z Tuchowem, tu si? urodzi?a. To jej  ojciec, Tadeusz Radwan, malarz i rze?biarz wzbudzi? jej zainteresowanie sztuk?.
Poniedzia?kowy wernisa? by? te? pretekstem dla uroczystego spotkania muzealników ze sponsorami. Tradycyjnie, jak co roku dyrektor Muzeum, Adam Bartosz podzi?kowa? dobrodziejom za pomoc materialna we wspieraniu przedsi?wzi?? kulturalnych. W?ród sponsorów znale?li si?  restauratorzy, przedsi?biorcy, zak?ady przemys?owe, bank – co jak podkre?li? obecny na uroczysto?ci wicemarsza?ek województwa ma?opolskiego, Roman Ciepiela – ?wiadczy o du?ym zainteresowaniu lokalnego ?rodowiska dzia?alno?ci? tarnowskiego Muzeum. Swoich dobrodziejów muzealnicy obdarowali kompletem najnowszych wydawnictw albumowych o przesz?o?ci Ma?opolski oraz okoliczno?ciow? monografi? o samym Muzeum. Otrzymali je:
- Tadeusz Nosek, Restauracja Bristol, Tarnów
- Janusz Onak – dyrektor generalny ENION S.A. – Zak?ad Energetyczny w Tarnowie 
- Firma HORTAR, Tarnów
- Tomasz Kita, - dyrektor ds. handlu,Uzdrowisko – Kopalnia Soli w Bochni
- Janina i Józef Ciuru?, Sklep Lewiatan, Wola D?bi?ska
- Katarzyna i Dariusz Kobyla?scy, Wydawnictwo S-CAN, Tarnów
- Jacek Ramian – Prezes, Zak?ady Mechaniczne w Tarnowie
- Stanis?aw Ba?bor, Cukiernia TARGOWA, Tarnów
- Ryszard Grodny, Jadowniki
- Andrzej Stoli?ski, dyrektor Krakowskiego Banku Spó?dzielczego, oddzia? w Szczurowej
- Wójt gm. Szczurowa – Marian Zalewski
- Szymon Ga?ka, kierownik Regionu Polska Wschodnia Tikkurila S.A., D?bica
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.