Tarnów Leliwitów

Od 10 marca w Gmachu G?ównym Muzeum Okr?gowego w Tarnowie mo?na ogl?da? wystaw? „Tarnów Leliwitów”, która wpisuje si? w muzealny program corocznego u?wietniania urodzin miasta. W 2008 roku przypadaj? trzy znacz?ce rocznice zwi?zane z histori? ?ycia hetmana Jana Tarnowskiego. 520 rocznica urodzin, 480 lat wizyty na tarnowskim zamku, króla w?gierskiego Jana Zapolyi oraz 450 rocznica wydania drukiem rozprawy „Consilium rationis bellicae” („Rada sprawy wojennej”) autorstwa Jana Tarnowskiego, która sta?a si? podr?cznikiem dla wszystkich wojskowych strategów epoki polskiego renesansu.
Chc?c nawi?za? do tych wa?nych dla Tarnowa wydarze?, tegoroczna, niewielka ekspozycja prezentowa? b?dzie dokumenty wydane przez hetmana Jana Tarnowskiego, dotycz?ce najró?niejszych spraw reguluj?cych ?ycie w mie?cie. Znacz?cym akcentem wystawy jest dokument wydany przez króla w?gierskiego Jana Zapoly?, zwalniaj?cy mieszczan tarnowskich z op?at w w?gierskich komorach celnych. Warto przypomnie?, ?e dokument ten powsta? jako podzi?kowanie za okazan?, przez Tarnowskiego oraz mieszczan tarnowskich, go?cinno?? wobec zbieg?ego z W?gier Jana Zapolyi.
Istotn? cz??? ekspozycji stanowi? plansze prezentuj?ce histori? zamku oraz bada? archeologicznych na górze ?w. Marcina oraz histori? bada? nad odkrytym w Rynku piecem chlebowym powsta?ym w XVI wieku.
Ca?o?? wystawy dope?niona jest przez ekspozycj? pi?ciu mieczy z XIV-XVI wieku stanowi?cych niegdy? wyposa?enie zbrojowni miejskiej.
Ekspozycja po?wi?cona jest fragmentowi historii Tarnowa, kiedy w?a?cicielami miasta by?a familia Tarnowskich, spo?ród których naj?wietniejsz? postaci? by? hetman Jan Tarnowski. Przeznaczona jest dla wszystkich, których pasjonuj? dzieje miasta, oraz Polski w XVI wieku.
Wystawa czynna w Gmachu G?ównym Muzeum Okr?gowego do ko?ca kwietnia 2008 roku. W niedziel?, podczas „dnia rodzinnego” wst?p jest bezp?atny.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.