Ziemia i woda. Pejza? w wod? w tle

Punktem wyj?cia do scenariusza wystawy by? projekt europejski, realizowany wspólnie z Fondatione Dominato Leonense w Leno, w pó?nocnych W?oszech. Prezentowana tam w pa?dzierniku 2007 roku wystawa malarstwa, ukazywa?a rejon Doliny Padu, gdzie ma swoj? siedzib? Fundacja.
Celem tego zamierzenia jest promocja malarstwa pejza?owego, zwi?zanego z tematem wody pa?stw, które wzi??y w nim w tym projekcie: W?och (rejon Padu), Polski (dorzecze Dunajca) i W?gier (Dunaju).
Ide? tego przedsi?wzi?cia sta?o si? poszukanie nie tylko wspólnych europejskich korzeni w podej?ciu do prezentowanego pejza?u, ale przede wszystkim zwrócenie szczególnej uwagi na ró?norodno?? wynikaj?c? z tradycji i specyfiki danego kraju.

Tarnowska edycja tej wystawy ma na celu zaprezentowanie - podobnie jak wcze?niejsza w?oska ekspozycja, przyk?adów pejza?u zwi?zanego z wod?, w jej ró?norodnym kontek?cie, tak?e znaczeniowym i symbolicznym.
Na wystawie zgromadzono obrazy zarówno znanych polskich artystów, jak i przedstawicieli lokalnego ?rodowiska plastycznego, twórców zwi?zanych z rejonem Tarnowa, z racji miejsca urodzenia, zamieszkania, b?d? prezentowanego tematu.
Tranów jest miastem le??cym w dorzeczu dwóch górskich rzek, Dunajca i Bia?ej. Przez samo miasto, jego historyczn?, najstarsz? zabudow?, przep?ywa potok W?tok, cz?sty motyw prac tarnowskich plastyków.
Obrazy - 36 p?ócien - pochodz? ze zbiorów Muzeum Okr?gowego w Tarnowie, Muzeum im. Jana Fischera w Bochni, z depozytu Urz?du Miasta Tarnowa oraz zbiorów prywatnych
Z jednej strony przedstawiaj? twórczo?? polskich pejza?ystów tej miary jak: Jan Nepomucen G?owacki, Józef Che?mo?ski, Leon Wyczó?kowski, Zofia Stryje?ska, z drugiej – malarzy zwi?zanych z Tarnowem i jego rejonem – Micha?a Dziewa?skiego, Alojzego Majchra, Józefa Szuszkiewicza, Juliana Grabowskiego, Jadwigi Gajek-Sanowskiej i innych.
Obrazy na wystawie ukazuj? ró?norodne aspekty uj?cia tematu. Od najstarszych obrazów, prezentuj?cych widoki gór – szczególnie Tatr, poprzez wizerunek miasta Krakowa i przedstawienia ruin zamków nad Dunajcem: w Niedzicy, Czorsztynie i Czchowie.
Kolejny tematem jest pejza?, cz?sto symboliczny – jak w obrazie „Pie?? Wieczorna” autorstwa Franciszka ?murki, po przedstawienia jeziora w uj?ciu Józefa Che?mo?skiego.
Osobne miejsce na wystawie zajmuje rzeka, najcz??ciej Raba oraz Dunajec w okolicy B?onia, prezentowane g?ównie poprzez prace malarzy zwi?zanych z Bochni?: Marcina Samlickiego, Waleriana Kasprzyka, Franciszka Mollo czy Józefa Mularczyka.
Na wystawie znalaz?y si? tak?e wizerunki dawnego Tarnowa: Mauzoleum gen. Józefa Bema w tarnowskim Parku Strzeleckim i drewniany most (nieistniej?cy ju? na rzece Bia?ej.
Wod? w jej ró?norodnym kontek?cie: studni, dzbana, obrz?dów ludowych i wizerunku sielskiej wsi z pocz?tku XX wieku, ukazuj? barwne prace Zofii Stryje?skiej.
Z wod? kojarz? si? tak?e przedstawienia postaci k?pi?cych si?, przy toalecie, czy wreszcie aktu kobiecego, w tym przypadku w uj?ciu Jerzego Nowosielskiego.
Prace wspó?czesnych malarzy, zwi?zanych z Tarnowem, prezentuj? Julian Grabowski i Joanna Srebro-Drobiecka.
Zestawione na wystawie prace, ukazuj? ró?norodne podej?cie do tego samego motywu, pejza?u, bardzo nieznacznie zmieniaj?cego si? na przestrzeni czasu. Malarstwo to, niezale?nie od daty powstania, wymaga jednakowo dobrego warsztatu i przygotowania plastycznego, nie podlegaj?cego bezpo?rednio modom i pr?dom w sztuce.

Pejza? jest okre?leniem, prezentuj?cym zarówno malarstwo krajobrazowe, przedstawienia zaczerpni?te bezpo?rednio z otaczaj?cej nas natury, jak równie? wyobra?enia zwi?zane z wizerunkiem miast, tzw. „weduty”. Okre?lenie – „marina”, odnosi si? do przedstawienia morza i zwi?zan? z nim tematyk?. Osobne miejsce zajmuje w nim przedstawiona posta?, zarówno cz?owiek jak i zwierz?.
Pocz?tkowo pejza? pojawia si? jako t?o w sztuce mitologicznej, historycznej czy wreszcie religijnej. Stanowi tak?e element dekoracyjny, traktowany jako samodzielny motyw w malarstwie pompeja?skim.
Renesansowemu zainteresowaniu przyrod?, cz?owiekiem, towarzyszy stopniowe wyodr?bnianie si? pejza?u, jako samodzielnego kierunku w malarstwie. Pierwsze tego typu przyk?ady widoczne s? w malarstwie niderlandzkim w 2. po?. XVI wieku.
Dopiero XVII wiek przynosi w pe?ni rozkwit malarstwa pejza?owego, szczególnie w Holandii (Jan von Goyen, Meidert Hobbema, Jacob von Ruisdale), kolejno we W?oszech i Francji (Nicolas Poussin i Claude Lorrain). W XVII wieku w Wenecji, dzia?aj? mistrzowie wedut – przedstawiaj?cych wizerunki miast (Giovanni Antonio Canal, Francesco Guardi, Bernardo Bellotto), w Anglii (Willian Turner, John Constable), czy w Niemczech (Caspar David Friedrich). W XIX wieku w Barbizon we Francji powstaje szko?a artystyczna, skupiaj?ca artystów maluj?cych wiejskie, realistyczne pejza?e. Temat krajobrazu by? tak?e szczególnie bliski sztuce impresjonistów (Camille Pissarro) i kolejnym XX-wiecznym kierunkom: fowizmowi, kubizmowi, ekspresjonizmowi czy wreszcie surrealizmowi.
W Polsce malarstwo to zacz??o si? rozwija? w po?owie XIX wieku. Jego najbardziej znanymi przedstawicielami s?: Józef Che?mo?ski, Leon Wyczó?kowski, Jan Stanis?awski, i inni.


Wystawa obj?ta zosta?a patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa – Ryszarda ?ciga?y.

Ekspozycja ta jest trzecim, realizowanym wspólnie z Fondatione Dominato Leonense w Leno (Lombardia) projektem, po dwóch poprzednich wystawach: „Gabriel Morvay - powrót” (Leno - Tarnów 2006) i „Karol Wojty?a i jego ziemia” (Leno 2007), w ramach wspó?pracy rozpocz?tej w 2006 roku.
Informacje o wystawach: www.fondazionedominatoleonense.it
www.muzeum.tarnow.pl.

Wystawa czynna: marzec – kwiecie? 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.