?wiat Orientu i Po?udnia (rze?ba z ko?ci, drewna i kamienia z kolekcji Andrzeja Cerli?skiego)

Wystawa czynna w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie (ul. Krakowska 10)

Sponsorem wystawy jest firma Hortar. 

A? 187 rze?b z kolekcji Andrzeja Cerli?skiego, pochodz?cych z okresu od XVIII do XX wieku, pokazuje niebywa?? precyzj? i kunszt mistrzów, którzy je wykonali. Najwi?ksz? grup? stanowi? rze?by chi?skie i indyjskie, ukazuj?ce bogaty i zró?nicowany ?wiat tych kultur, wci?? ogromnie atrakcyjnych dla odbiorcy europejskiego. W Indiach doskona?o?ci dzie?a nigdy nie mierzono stopniem jego podobie?stwa do natury. Obowi?zywa?a tam zasada stylizacji i typowo?ci. Wszystko, co nie by?o ozdobione, postrzegano jako niepe?ne i niedoskona?e, a wi?c obce ?wiatu bogów, st?d rze?ba z tamtego kr?gu kulturowego jest niezwykle bogata i wyrafinowana.
Dla odmiany sztuka chi?ska by?a zwi?zana g?ównie z filozofi? oraz religi?, st?d jej silne przes?anie symboliczne. Znaczenie mia? równie? materia?, z którego wykonywano rze?by. Szczególnie ceniono nefryt, o którym Konfucjusz powiada?, ?e ludzie od niepami?tnych czasów odnajdywali w nim wszelkie cnoty: „Czy? nie jest on g?adki i b?yszcz?cy jak cnota humanitarno?ci? Jest ponadto pi?kny, mocny i zwarty jak inteligencja. Ma ostre i nietn?ce kraw?dzie jak sprawiedliwo??. Nie ukrywa swoich wad, gdy? tylko podkre?laj? jego pi?kno, jak szczero??. Znajdowany w górach i odm?tach rzek l?ni jak niebo. Dlatego s?usznie wszyscy go mi?uj?, tak jak mi?owa? powinni prawd? i obowi?zek".
Ogromna jest rozmaito?? materia?ów, w których wytworzono rze?by: ko?? s?oniowa, ko?? bawo?u, renifera, hipopotama, mamuta, róg nosoro?ca, muszle, laka, kamienie takie jak: nefryt, jaspis, malachit, obsydian, onyks, serpentynit, sodalit, werdyt, kryszta? górski, agat, ametyst, kamie? mydlany, koral, piasek pustyni. Inne figurki wykonano z egzotycznych gatunków drewna, najmniejsze formy wyrze?bione s? w pestkach. Wiele rze?b ozdobiono detalami ze srebra, br?zu, miedzi i macicy per?owej. Na odr?bne zainteresowanie zas?uguje precyzja wykonania przez anonimowych artystów u?ywaj?cych prostych narz?dzi, którymi wyczarowali wspania?y, zupe?nie niezwyk?y, pi?kny ?wiat.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.