Przy Ksi???cym Stole? Porcelana z kolekcji Ksi???t Sanguszków w Muzeum Okr?gowym w Tarnowie

W tym roku przypada 10 rocznica wspó?pracy Muzeum Okr?gowego w Tarnowie z Muzeum w Lubartowie. Na przestrzeni tych lat w Lubartowie, Oddziale Muzeum Lubelskiego, mo?na by?o obejrze?: „Portrety ksi???t Sanguszków” (1988), porcelan? - „Serwis ptaszkowy” (2001), „Srebra ze zbiorów ksi???t Sanguszków” (2003) i „Widoki miast europejskich w grafice XIX wieku ze zbiorów ksi???t Sanguszków”, (2006).
Wszystkie prezentowane wystawy pochodzi?y ze zbiorów ksi???t Sanguszków z Gumnisk,
i znalaz?y si? w Lubartowie, gdy? jest to miasto (podobnie jak Tarnów) bardzo mocno zwi?zane
z tym ksi???cym rodem i osobami Paw?a Karola Sanguszki i jego trzeciej ?ony - Barbary z Duninów.
W Lubartowie, w XVIII wieku, powsta?a jedna z najwa?niejszych rezydencji Sanguszków. A w ufundowanym przez Paw?a Karola Sanguszk? ko?ciele pw. ?w. Anny w Lubartowie, spoczywa Jego serce.
Tym razem, Muzeum Okr?gowe w Tarnowie zaprezentowa?o porcelan?, przechowywan? w dziale sztuki Muzeum Okr?gowego w Tarnowie. Prezentowane przedmioty, w wi?kszo?ci stanowi? depozyt ksi???t Claude i Paw?a Sanguszków.
Wybrane eksponaty pochodz? z okresu XVIII-XIX wieku i swoim wysokim poziomem artystycznym reprezentuj? czo?owe o?rodki wytwórcze zachodniej Europy i Polski.
Wa?ne miejsce na wystawie zajmuje polska ceramika wyprodukowana w trzech czo?owych manufaktur na Wo?yniu, to jest z Korca, Baranówki i Horodnicy.
Dobr? jako?ci?, elegancj? formy i dekoracji, odznaczaj? si? zw?aszcza naczynia pierwszej z nich wytwórni porcelany w Korcu, za?o?onej staraniem Ksi?cia Józefa Klemensa Czartoryskiego w 1784 roku. Ksi??e Józef Czartoryski by? te?ciem Ksi?cia Eustachego Sanguszki, który w latach 1810-1817/18 by? dyrektorem wytwórni w Korcu.
W?ród tak zdobionych przedmiotów oryginalnie prezentuje si? niewielkich rozmiarów pó?kulista wazka, wewn?trz z?ocona z monogramami Klementyny córki Józefa Klemensa Czartoryskiego i jej m??a Ksi?cia Eustachego Sanguszki (C.S.), umieszczonymi na zewn?trz czaszy, z ok. 1815 roku. Produkcja wytwórni polskiej w Horodnicy prezentowana jest na wystawie fragmentami serwisu ?niadaniowego znaczonego herbem Ksi???t Sanguszków „Pogoni?”. Jest to jedynie cze?? wi?kszego, bardzo zró?nicowanego w formie serwisu, który prezentowany by? przez ostatnie lata w tarnowskim Ratuszu.
Na wystawie znajduj? si? tak?e niezwykle cenne figury kawalera i damy w rokokowych strojach z ko?ca XVIII wieku, pochodz?ce z manufaktury w Mi?ni, za?o?onej w 1709 roku. Postacie te odnosz? si? do czasów Paw?a Karola Sanguszki.
Cenn? osobliwo?ci? tej manufaktury jest nawi?zuj?cy do starych XVIII wiecznych wzorów licz?cy obecnie oko?o 500 sztuk zdekompletowany, wielofunkcyjny serwis nazwany „ptaszkowym” z uwagi na g?ówny motyw zdobienia. Jest on przyk?adem harmonijnego po??czenia dekoracji plastycznej i malarskiej zaskakuj?c wprost widza bogat? kolorystyk? i ogromn? ró?norodno?ci? form. ?wiadcz? o tym poszczególne naczy?ka jak równie? fragmenty najpi?kniejszej cz??ci deserowej, zw?aszcza talerze z dekoracyjnym a?urem i wielobarwnie malowanymi scenkami rodzajowymi z domowym ptactwem w cz??ciach centralnych.
Nast?pn? manufaktur? reprezentowan? na wystawie jest wytwórnia w Wiedniu, Berlinie, przyk?ady angielskich kamionek z warsztatu Josiaha Wedgwooda z ko?ca XVIII wieku, jak równie? efektownie z?ocone talerze z herbem „Pogo?” z francuskiej manufaktury z Sèvres, która dzi?ki du?ej dba?o?ci o artystyczny wygl?d swoich wyrobów przez d?ugi okres s?u?y?a za wzór innym wytwórniom europejskim.
Ród Sanguszków mia? swoje siedziby, zarówno w Lubartowie, i kolejno w Tarnowie. Jego dzieje i zmienne koleje losów, wywar?y niew?tpliwy wp?yw na histori? obu miast i jego mieszka?ców.
Otwarcie wystawy zbieg?o si? z obchodami 465-lecia miasta Lubartowa i 10-lecia nadania szkle imienia Paw?a Karola Sanguszki. Uroczysto?ci te, u?wietnili swym udzia?em ksi??na Claude i ksi??? Pawe? Sanguszko.
W kolejnym dniu pobytu Sanguszków w kraju mia?a miejsce uroczysto?? wr?czenie polskiego dowodu osobistego ksi?ciu Paw?owi Sanguszce. Spotkanie to, którego oficjalnym gospodarzem by? prezydent miasta Tarnowa Ryszard ?ciga?a, odby?o si? w salach tarnowskiego Ratusza.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.