Najstarsze drzewo ?wiata w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie

Prezentacja wyrobów rzemios?a w?gierskiego jest te? okazj? do pokazania niezwyk?ego znaleziska z okolic Miszkolca. Tym znaleziskiem jest najstarsze drzewo (drewno) ?wiata.

Odkrycie fragmentu lasu w Bükkábrány jest ogromn? sensacj?, do dzi? wzbudzaj?c? wielkie zainteresowanie. Szesna?cie pni drzew z górnego miocenu zosta?o odnalezionych na dnie sze??dziesi?ciometrowej odkrywki nale??cej do kopalni w?gla brunatnego Mátra Power Plant. Unikalne znalezisko zosta?o zbadane przez naukowców ró?nych dziedzin. Pnie cypry?nika (taxodium), z których jeden mia? 40 metrów wysoko?ci sta?y in situ. Najwyra?niej naturalna katastrofa spowodowa?a hermetyczne u?o?enie, zapobiegaj?ce skamienieniu, co przyczyni?o si? do zachowania przez miliony lat nienaruszonej struktury drzew.
Zwykle, znaleziska pochodz?ce z geologicznych warstw, odkrywane s? w formie skamienia?o?ci. Bagnisty las Bükkábrány zachowa? swoje oryginalne po?o?enie, prezentuj?c unikalny obraz ekosystemu górnego miocenu. W tym okresie miocenu panowa? znacznie cieplejszy, subtropikalny klimat, a typowym gatunkiem ro?lin dla tego regionu by? cypry?nik. Pnie cypry?nika ros?y na wysoko?? 40-45 metrów i osi?ga?y grubo?? do 3 metrów wspieraj?c si? na korzeniach, które potrafi? rosn?? w wodzie.
Zniszczenie drzew, wed?ug datowania trzymetrowej warstwy w?gla brunatnego, nast?pi?o 8 milionów lat temu. Ocala?a cz??? lasu, pokryta by?a sze?ciometrow? warstw? piasku, co powstrzymywa?o j? przed wywróceniem i skamienieniem, zachowuj?c z niewielkimi zmianami, morfologi? przez miliony lat.
Sze?ciometrowa warstwa wilgotnego piasku lub mu?u, gwa?townie pokry?a ni?sz? cz??? lasu, zamykaj?c hermetycznie ka?dy ?yj?cy organizm, który nale?a? do biosfery. Wilgotne, pozbawione powietrza ?rodowisko, sprzyja?o zachowaniu pozosta?o?ci w niemal niezmienionej formie. W otaczaj?cym drzewa geologicznym osadzie nie wyst?pi?y procesy skamienienia, a w hermetycznym ?rodowisku nie zasz?o gnicie i rozk?ad, dlatego do naszych czasów przetrwa?a ta wspania?a cz??? lasu.
Mo?emy pokaza? fragment tego niezwyk?ego znaleziska dzi?ki Herman Otto Muzeum z Miszkolca gdzie pnie cypry?nika b?d? przechowywane i konserwowane.

Fragment najstarszego drzewa ?wiata stanowi cz??? wystawy "Rzemios?o w?gierskie" eksponowanej w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.