Romani Art

Jest to zdarzenie wyj?tkowe i precedensowe. Artystyczna twórczo?? plastyczna Romów, w ich wielowiekowej tradycji praktycznie nie istnia?a. Tak jak przed laty Papusza uczyni?a wy?om w owej tradycji i w ró?nego rodzaju ograniczeniach kulturowych, tak trójka artystów malarzy romskich przebija stereotyp tej mniejszo?ci narodowej. Wernisa? wystawy ich prac plastycznych mia? wprawdzie form? bardzo akuratnego performansu podczas tegorocznego Taboru Pami?ci Romów, ale nie do?? zaspokoi? zaciekawienie, bo organizatorzy – Muzeum Okr?gowe w Tarnowie – postanowili wyd?u?y? wystaw? ju? w salach oddzia?u etnograficznego przy ul. Krakowskiej 10. Drugi „stacjonarny” wernisa? odb?dzie si? w tym muzeum w pi?tek, 1 sierpnia o godzinie 18. Przypomnijmy, ?e arty?ci, których prace s? prezentowane to szczególne pokolenie spo?eczno?ci romskiej. M?odzi, wykszta?ceni i samodzielni ludzie, którzy jednak nie odcinaj? si? od swych korzeni.
Troje Cyganów, a raczej – jak od jakiego? czasu wol? si? nazywa? – Romów. Romów – bo cho? w powszechnym odczuciu Cygan to cz?owiek wolny, radosny, rozta?czony, roz?piewany, w?ócz?ga bez granic, szalony kochanek i romantyczny buntownik, to jednak Cygan to tak?e z?odziej, brudas, le?, oszust, kto? o marnym wykszta?ceniu. A Rom – to w j?zyku romani (cyga?skim) – cz?owiek, m??czyzna, kto? szlachetny, m?dry i kulturalny, kto? znaj?cy zasady jakimi nale?y si? w ?yciu kierowa?. Wolimy by? tak nazywani ale przecie? nie uda si? wyprze? swojej cyga?sko?ci, tego stygmatu, który innym – nazywanym gadziami – wydaje si? czym? pi?tnuj?cym na ca?e pokolenia. A co dla Cyganów stanowi istot? bycia prawdziwym cz?owiekiem – Romem w?a?nie. Troje Romów, prezentuje swoj? twórczo??, wszyscy z grupy osiad?ych Cyganów nazywanych Karpackimi Cyganami/Romami, a przez w?drownych Romów – dok?adniej – by?ych w?drownych Romów – nazywanych Bergitka Roma (Górscy Cyganie) i traktowanych z du?ym dystansem. To jednak w tej w?a?nie grupie/szczepie najwi?cej dzi? ludzi wykszta?conych. Ich rodzice swoje romskie pochodzenie niejednokrotnie odczuwali jako brzemi?, jako niesprawiedliwo?? losu. Oni za? z pochodzenia rodziców, a przecie? i swego, uczynili ?ród?o inspiracji, strumie? si?y twórczej. Ró?ni? si? wiekiem i miejscem zamieszkania. Gosia mieszka w cyga?skiej osadzie pod Tatrami, gdzie ?yje pami?? jej dziadka, Baro Janka, pierwszego Cygana, który da? wykszta?cenie wszystkim swoim dzieciom, sam wychowany w biedzie i bez szkó?. Krzy? dorasta? w mie?cie, z którego Tatry jeszcze dobrze wida?, a jego rodzina, to ju? miastowi Romowie. Najstarsza z nich Bogusia – to mieszkanka Krakowa, sk?d do Tatr dalej znacznie, ale bli?ej do wielkiego ?wiata. I ?wiat ten stan?? dla niej otworem. Dzi? uczy si? ta?ców od andaluzyjskich Cyganów, a wracaj?c do Krakowa przekazuje przyjacio?om zdobyt? tam wiedz?.
A ca?? trójk? ??czy pasja odkrywania w sobie wra?liwo?ci na pi?kno, które przekazuj? bliskim, ukazuj?c przy tym r?bka swej romskiej – cyga?skiej duszy.


Z okazji wernisa?u przy ognisku wyst?pi cyga?ski zespó? taneczny „Nevo Drom” z Tarnowa. W imprezie wezm? udzia? równie? dzieci romskie z Legnicy, uczestnicz?ce w realizacji projektu „Romskie dzieci w muzeum”.
Wystawa „Romani Art” trwa? b?dzie do po?owy sierpnia 2008 r.

Ma?gorzata Mirga - Tas. Wychowa?a si? w osadzie cyga?skiej w Czarnej Górze. Ucz?szcza?a do zakopia?skiego Liceum im. W. Kenara i uko?czy?a krakowsk? ASP na wydziale rze?by. Uprawia specyficzn? dla niej technik? tworzenia rze?b z tektury, zajmuje si? równie? ilustracj?, projektowaniem strojów i bi?uterii.

Bogumi?a Delimata z szczepu Bergitka Roma pochodz?ca z Wroc?awia, zam. w Krakowie. Realizuje si? jako tancerka (zafascynowana sztuk? ta?ca flamenco) i malarka. Jej obrazy olejne na p?ótnie, w których dominuj? motywy figuratywne, emanuj? ciep?ym kolorytem, przenosz?c w ?wiat po?udniowych klimatów.

Krzysztof Gil pochodzi z Nowego Targu. M?ody plastycznie uzdolniony Rom, który rozpocznie studia na krakowskiej ASP na wydziale grafiki. Uczestniczy? w wielu wystawach, prezentuj?c swoje liryczne, nasycone tajemniczo?ci? prace (s? to g?ównie portrety Romów). Jest artyst? eksperymentuj?cym z ró?nymi technikami malarskim i rysunkowymi, które ??czy w spójn? ca?o??
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.