Equus - wystawa grafiki Marzeny Ry?

3 listopada 2008 r. w Galerii Piwnica Muzeum Okr?gowego w Tarnowie otwarto wystaw? grafiki Marzeny Ry? "Equus".

Organizatorami wystawy s?: Muzeum Okr?gowe w Tarnowie oraz Tarnowskie Towarzystwo Przyjació? W?gier

Marzena Ry? - rocznik 1965
Studia pedagogiczne - WSP Kielce
Studia podyplomowe - Sztuka
w zakresie edukacji plastycznej - Uniwersytet Rzeszowski
Pracuje w Przedszkolu nr 17 o profilu artystycznym w Tarnowie
prowadzi zaj?cia arteterapii w Zak?adzie Poprawczym
cz?onek Zarz?du TTPW
zajmuje si? grafik?, fotografuje
Wystawy:
1995 - Cafe Rura  - Tarnów
1996 - Tarnowskie Towarzystwo
Przyjació? W?gier, Veszprém/W?gry/
1999 - D?browa Tarnowska
2007 - Pub Galeria Studio Tarnów
od 1995 r. udzia? w wystawach
twórczo?ci artystycznej nauczycieli 

Equus
Pierwszego konia zobaczy?am z bliska na podwórku mojego dziadka - z zawodu kowala.
Wierzchowce, które nie ci?gn??y wozu i nie pracowa?y na roli, poznawa?am   w stadninie w Udorzu.
Wiele ?ez przysporzy?a mi lektura ?yska z pok?adu Idy. Wiele rado?ci konie Kossaków i Chomiczewskiego oraz ko?ska kolekcja filatelistyczna taty.
Na pas?cego si?, obcego konia, wdrapa?am si? w P?ocicznie na Mazurach w latach 80. Od tego czasu zaczepiam prawie wszystkie spotykane, wolno pas?ce si? konie.
Stanowczo wol? je g?aska? po chrapach i cz?stowa? jab?kami, ni? je?dzi? na nich. Próbowa?am. Nie jestem koniarzem, odró?niam araba od konika polskiego i ten stan wiedzy mi wystarcza. Ka?dy ko? jest dla mnie zwierz?ciem pi?knym, m?drym i tajemniczym. Bez wzgl?du na ras?, s?aw? w?a?cicieli, je?d?ców czy zdobyte trofea.
Konie, pomimo udomowienia, zawsze b?d? dla mnie symbolem wolno?ci i po-wiewu wiatru w grzywach...
Ko?ski cykl kalkografów to efekt dwuletniej pracy. W?asnych wspomnie? oraz szacunku dla tych niesamowitych zwierz?t. Po wielu latach fascynacji w?gierskim byd?em stepowym z Bugác i Hortobágy znalaz? si? kto?, kto ponownie uwra?liwi? mnie na ko?sk? tematyk?.
Kalkograf - jako technika, pomaga mi przenie?? na papier elementy rzeczywiste w odrealnione klimaty i ukaza? cho? odrobin? ko?skiej  ekspresji.
Marzena  Ry?

Konie... to temat, który zaw?adn?? wyobra?ni? Marzeny Ry?.
Poruszaj?c si? w okre?lonym kr?gu tematycznym, ukazuje go jako niewyczerpane ?ród?o inspiracji, ods?aniaj?c jednocze?nie swoje zainteresowania i fascynacje. Wyznaczenie granic i zaw??enie obszaru poszukiwa? twórczych nie stanowi bynajmniej ogranicze?, wr?cz przeciwnie, pozwala skupi? si? na jako?ci, prowadzi do wnikliwej obserwacji  i g??bszych przemy?le?.   
Tym, co szczególnie zwróci?o moj? uwag? ogl?daj?c prace Marzeny, to ich ?cis?y zwi?zek z fotografi?. Jest ona niejako pierwotna wzgl?dem grafik, jest niezb?dnym etapem i integraln? cz??ci? procesu twórczego. Stanowi aspekt umo?liwiaj?cy artykulacj? osobistego przekazu, jedynie adekwatny do tej formy i techniki wypowiedzi. Powsta?e kompozycje s? wynikiem skupionej obserwacji, albowiem sam motyw wymusza okre?lone dzia?ania; szybkie decyzje, sposób kadrowania, pos?ugiwanie si? skrótem optycznym.
Dynamika, ruch, ekspresja form, uzyskane zosta?y poprzez umiej?tne ??czenie ?rodków graficznych, jak punkty, linie, kreski, z typowo malarsk? plam?, po?o?on? z gestem o zró?nicowanym nat??eniu waloru. W tym miejscu pragn? podkre?li? jego znaczenie - to, i? prace w przewa?aj?cej cz??ci s? monochromatyczne jest ich du?ym atutem. W?druj?c od bieli do czerni, poprzez niewyczerpan? gradacj? szaro?ci, mamy mo?liwo?? wnikania we wszelkie niuanse tych interesuj?cych prac. Strukturalne ró?-nicowanie p?aszczyzn jest sugestywnym odniesieniem do materii form w naturze.
Pewne odchodzenie od realizmu poprzez p?askie, sylwetowe traktowanie motywów nie zatraca ich czytelno?ci, ale wprowadza element zjawiskowo?ci i tajemnicy. Dyskretnie podpatrywane sytuacje, ulotne chwile rzeczywisto?ci zosta?y przez autork? przetworzone w swoisty teatr ruchu, gracji, niedo?cignionych marze? o swobodzie i wolno?ci.

Aleksandra Zuba-Benn

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.