Panorama Siedmiogrodzka - wystawa na W?grzech

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie, wspólnie z Instytutem Polskim, planuje w terminie marzec-kwiecień 2008, zorganizowała wystawę wszystkich fragmentów "Panoramy Siedmiogrodzkiej", znajdujących się w zbiorach w Polsce.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, podjął się tego przedsięwzięcia, w oparciu o zbiory własne i obrazy znajdujące się w innych muzeach: w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Muzeum Podkarpackim w Kro?nie i w Muzeum w Łęczycy.

W sumie na wystawie zaprezentowanych zostanie 22 obrazy. Większość 14 - z Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Wystawę uzupełnią 2 oleodruki, przedstawiaj?ce Bema i Petöfiego na koniu, oraz grafiki z wizerunkiem gen. Józefa Bema.

Znakomitym zobrazowaniem scen przedstawionych na fragmentach p?ócien, b?dzie fotograficzna wersja Panoramy, z naniesionymi - zidentyfikowanymi fragmentami (tak?e spoza Polski: USA, Niemcy i Wielka Brytania), oraz wykonana w skali 1:10 - kopia Panoramy, namalowana przez uczniów Pa?stwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie.

Muzeum Narodowe w Budapeszcie, gdzie b?dzie prezentowana wystawa, uzupe?ni przestrze? wokó? obrazów trójwymiarowymi realiami z epoki (bro?, mundury, itd.), stanowi?cymi t?o do rozgrywaj?cych si? scen bitewnych. Zabieg ten, tworz?cy dioram?, by? typowym sposobem eksponowania panoram w XIX wieku, a tak?e wspó?cze?nie, jak to ma miejsce w rotundzie "Panoramy Rac?awickiej" we Wroc?awiu.

Podobnie jak to ma miejsce w Polsce, prezentacji obrazów towarzyszy zawsze akcja informacyjna w mediach, polegaj?ca na poszukiwaniu kolejnych fragmentów obrazu. Tylko poprzez tego typu dzia?ania, mo?na dotrze? do prywatnych kolekcjonerów i w?a?cicieli p?ócien, cz?sto nie?wiadomych, ?e posiadaj? cz??ci poszukiwanej Panoramy. Mamy nadziej?, ?e prezentacja Panoramy na W?grzech, pozwoli odszuka? kolejny istniej?cy fragment, tego wielkiego, bo licz?cego 120 metrów d?ugo?ci i 15 metrów wysoko?ci historycznego p?ótna.

Eksponowanie Panoramy Siedmiogrodzkiej w Budapeszcie, ma szczególne znaczenie w roku okr?g?ego jubileuszu wydarze? marcowych 1848, które rozegra?y si? w?a?nie na schodach gmachu Muzeum Narodowego. Przypomni tak?e udzia? Polaków tych wydarzeniach.

W otwarciu wystawy wezm? udzia? prezydenci obydwóch pa?stw, Polski i W?gier.
Wystawa stanie si? jednym z najwa?niejszych wydarze? kulturalnych jubileuszowych obchodów na W?grzech. Inicjatorem wystawy jest pani ambasador RP w Budapeszcie Joanna Stempi?ska, która by?a obecna na prezentacji kilku fragmentów Panoramy w Przemy?lu latem br. Wówczas to prezydent W?gier Laszlo Solyom otwieraj?cy wystaw? zachwyci? si? pomys?em sprowadzenia wystawy do swej stolicy.

Innym, tarnowskim akcentem obchodów rocznicowych na W?grzech b?dzie panelowa wystawa, ukazuj?ca sprowadzenie prochów genera?a Józefa Bema do Polski w 1928 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.