Taka wiosna by?a tylko raz w moim ?yciu - cykl wystaw upami?tniaj?cych kampani? wiosenn? w 1849 r.

W dniu 19 marca, o godzinie 12.00, b?dzie mia?o miejsce otwarcie jednej z wystaw po?wi?conej wydarzeniom na W?grzech w 1848-1849 roku.
Wystawa w Budapesti Történeti Muzeum (Muzeum Historii Budapesztu), b?dzie czynna w terminie 20 marzec – 30 czerwiec.
Z?o?y?y si? na ni? zbiory z o?miu w?gierskich prywatnych kolekcji, nie udost?pnianych do tej pory szerszej publiczno?ci.
Równolegle z wystaw? w Muzeum Historycznym w Budapesztu, która b?dzie pokazywa?a szlak kampanii i walk w okresie Wiosny Ludów, b?dzie mo?na zobaczy? towarzysz?c? jej ekspozycj? w Muzeum Narodowym w Budapeszcie.
W Muzeum Historii Budapesztu, oprócz uzbrojenia, mundurów, b?dzie mo?na zobaczy? ciekawe dokumenty oraz inne pami?tki i realia z epoki, a tak?e bogat? ikonografi? tych walk powsta?czych, powstaj?c? na przestrzeni wielu dziesi?cioleci, w postaci interesuj?cych grafik i obrazów.
Pomys? udzia?u strony polskiej, reprezentowanej w tym najwi?kszym wydarzeniu muzealnym na W?grzech w 2009 roku, przez Muzeum Okr?gowe w Tarnowie, jest udzia?em kilkuletniej wspó?pracy Muzeum z Instytutem Polskim w Budapeszcie i Ambasad? RP na W?grzech.
Wystaw? w Muzeum Historycznym u?wietni 14 obrazów olejnych, wielkogabarytowych fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej, systematycznie gromadzonej przez Muzeum w Tarnowie, od 1977 roku.
Panorama ta powsta?a na W?grzech dla uczczenia 50. rocznicy w?gierskiego powstania narodowego i znana jest tak?e jako „Panorama Bitwy pod Sybinem”, „Bem w Siedmiogrodzie”, czy „Bem i Petöfi”. Jej autorami byli znani polscy i w?gierscy malarze: Jan Styka, Tihamer Margitay, Pál Vágó, Béla Spányi, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski.
Wystawa ta zostanie kolejno zaprezentowana w sze?ciu innych muzeach regionalnych na terenie W?gier (jednak ju? bez fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej), m.in. w Eger, i w Székesfehérvár. Ostatnim etapem prezentacji wystawy b?dzie rumu?skie miasto Arad, niegdy? znajduj?ce si? na terenie W?gier.
Oprócz 14 fragmentów Panoramy, Muzeum w Tarnowie wypo?yczy?o 2 oleodruki, przedstawiaj?ce Bema i drugi – Petöfiego na koniu, oraz wspó?czesny wizerunek gen. Józefa Bema. Znakomitym zobrazowaniem scen przedstawionych na fragmentach p?ócien, stanowi fotograficzna wersja Panoramy, z naniesionymi – 32 zidentyfikowanym fragmentami (tak?e spoza Polski: USA i Wielka Brytania), znajduj?cymi si? w innych muzeach w Polsce a tak?e u osób prywatnych.
By? mo?e prezentacja Panoramy na W?grzech, pozwoli odszuka? kolejne brakuj?ce fragmenty, tego wielkiego (120 m d?ugo?ci i 15 m wysoko?ci) historycznego p?ótna, znajduj?ce si? w r?kach prywatnych w?a?cicieli i kolekcjonerów, nie zawsze ?wiadomych posiadania cz??ci tego wa?nego historycznego obrazu.
Eksponowanie Panoramy Siedmiogrodzkiej w Budapeszcie, ma szczególne znaczenie w Budapeszcie, w roku okr?g?ego jubileuszu wydarze? marcowych, które rozegra?y si? na schodach gmachu Muzeum Narodowego. Przypomni tak?e udzia? Polaków tych wydarzeniach.
Wystawa stanie si? jednym z najwa?niejszych wydarze? kulturalnych tego roku na W?grzech.
Ponadto wpisuje si? w cykl imprez zwi?zanych z obchodami Roku Bema, og?oszonymi przez prezydenta miasta Tarnowa – Ryszarda ?ciga?? w Tarnowie, w 2009 roku.

Polecamy: Panorama Siedmiogrodzka
 

Linki:
witryna wystaw w Budapeszcie, www.tavaszihadjarat.hu
oraz www.tarnow.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.