Wie?, której ju? nie ma... - wystawa prac Adama Ja?ca

W  dniu 16.03.2009 r. w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, zosta?a otwarta autorska wystawa twórcy ludowego /malarza/, pana Adama Ja?ca pt.„Wie?, której ju? nie ma…” G?ównym tematem wystawy jest zanikaj?ce pi?kno starej drewnianej, podtarnowskiej architektury, wspomnienia autora z dzieci?stwa i nostalgiczny, wiejski krajobraz.
Adam Janiec – „twórca z potrzeby duszy i serca”, jak mówi sam o sobie. Urodzony w 1961 r. w Paczkowie ko?o K?odzka, od 1977 r. mieszkaniec tarnowskiej wsi ??towice. gm. Wierzchos?awice. Nale?a? do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tarnowie i amatorskiej grupy malarzy amatorów nad którymi merytoryczn? opiek? sprawowa? znany, tarnowski malarz Piotr Drobiecki. Jest laureatem wielu nagród i wyró?nie?. W 2002 r. odznaczony przez ministra kultury odznak?  Zas?u?onego Dzia?acza Kultury, a w  2007 r, zosta? przyj?ty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Ma za sob? 31 wystaw indywidualnych i 40 zbiorowych. Bra? udzia? w wielu plenerach i konfrontacjach twórczych. Jego prace znajduj? si? w posiadaniu wielu kolekcjonerów w Polsce i za granic?. Od pocz?tku swojej dzia?alno?ci artystycznej, czyli od 25 lat,  maluje technik? olejn? „olej darz? szczególn? sympati? za jego trudno?? i niesko?czone mo?liwo?ci, od cienkich laserunków do grubych impastów. Lubi? malowanie w plenerze alla prima, gdzie liczy si? pierwsze wra?enie, ale tak?e w pracowni, w ciszy, gdzie obraz trzeba przemy?le?, aby znale?? syntez? wra?enia. Moim ulubionym tematem jest dawna architektura podtarnowskich wsi. Ta du?a, jak chaty, stodo?y, ale i ta ma?a, wr?cz banalna, jak ule, kapliczki, studnie, p?oty…. Lubi? równie? malowa? pejza?e, proste, zwyczajne, lecz maj?ce ow? szczególn? poezj? miejsca i czasu. A czas, który min?? odnajduj? w starych fotografiach, dzi?ki którym udaj? si? w nostalgiczn? podró? w ten dawny ?wiat mojego dzieci?stwa i m?odo?ci”

Wystawa zosta?a obj?ta mecenatem przez Mecenasa Muzeum - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.