Tarnów - miasto genera?a Bema - wystawa planszowa

W dniu 21 marca (sobota) 2009 r. o godz. 11.00 na tarnowskim Rynku zosta?a otwarta wystawa planszowa pt. „Tarnów miasto genera?a Bema”. Patronat honorowy nad tym kulturalnym przedsi?wzi?ciem obj?? Marsza?ek Sejmu RP Bronis?aw Komorowski.

Mecenasem Muzeum Okr?gowego w Tarnowie jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

Tarnów, miasto w Ma?opolsce, otrzyma? prawa miejskie w 1330 r. Od pocz?tku swego istnienia by? miastem prywatnym. Nale??cym do mo?nych rodów: Tarnowskich, Ostrogskich, Sanguszków – a? do czasów austriackiego zaboru, czyli do ko?ca XVIII w.
Rozwój swój zawdzi?cza? dogodnemu po?o?eniu na skrzy?owaniu szlaków handlowych, wiod?cych m.in, z W?gier nad Morze Ba?tyckie i z Niemiec na Ru?. Kupcy i rzemie?lnicy tworzyli podstawy gospodarczego bytu miasta od ?redniowiecza pocz?wszy, a? do ko?ca istnienia Rzeczypospolitej.
Tarnów to miasto le??ce równie? na szlaku tradycyjnej polsko-w?gierskiej przyja?ni. W 1528 r. przez pó? roku go?ci? tutaj król w?gierski Jan Zápolya ze swoim dworem. Stefan Batory nakaza? „kupcom z Polski do W?gier jad?cym, udawa? si? tam i powraca? tylko przez Tarnów”. Kupcy w?gierscy w Tarnowie mieli swoje sk?ady towarów. Do?? liczni tarnowianie biegle w?adali j?zykiem w?gierskim, a mieszane ma??e?stwa tarnowsko-w?gierskie nie nale?a?y do rzadko?ci – panów na Tarnowie nie wy??czaj?c. ?on? ksi?cia Janusza Ostrogskiego, dziedzica Tarnowa na prze?omie XVI/XVII w., by?a W?gierka, Zuzanna Seredy. W 1817 r. burmistrzem Tarnowa by? W?gier Andreas Szikszay. Oczywi?cie takich  zawi?zków Tarnowa z W?grami mo?na by wylicza? znacznie wi?cej. Ale przede wszystkim Tarnów to miasto rodzinne gen. Józefa Bema. Urodzi? si? tutaj 14 marca 1794 r.
Miasto wówczas, co prawda pod obcym panowaniem, podnosi?o si? z upadku. Nast?powa? jego rozwój urbanizacyjny. By?o równie? siedzib? ?wie?o utworzonego biskupstwa, w?adz administracyjnych obwodu (cyrku?u) i s?du. Stacjonowa? te? tutaj garnizon austriackiego wojska. Tarnów by? drugim – po Lwowie – miastem w ówczesnej Galicji pod wzgl?dem liczby ludno?ci. W miejscowym, za?o?onym przez w?adze austriackie, gimnazjum kszta?ci?a si? liczna m?odzie?. Jednym z profesorów by? W?gier Aleksy Galambos.
Tarnów u schy?ku XVIII w., gdy w jednym z domów na przedmie?ciu zwanym Burek, przyszed? na ?wiat przysz?y bohater narodowy Polski i W?gier, by? miastem przed którym otwiera?y si? perspektywy rozwoju cywilizacyjnego ju? w nieodleg?ej przysz?o?ci.
Dzisiejszy Tarnów to miasto licz?ce prawie 120 tys. mieszka?ców. W Ma?opolsce wa?ny o?rodek gospodarczy i kulturalny. Jego mieszka?cy pieczo?owicie dbaj? o utrzymywanie tradycyjnej przyja?ni polsko-w?gierskiej, nawi?zuj?c do pi?knej przesz?o?ci.

Kazimierz Ba?burski

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.