Wystawa - Zwierz?ta Czerwonej Ksi?gi Pogórza w akwarelach Wojciecha Sanka i rze?bach Andrzeja Kwapniewskiego

15 maja br. w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 10, zosta?a otwarta wystawa pod tytu?em  ZWIERZ?TA „CZERWONEJ KSI?GI” POGÓRZA  w akwarelach Wojciecha Sanka i rze?bach Andrzeja Kwapniewskiego.  Ide? wystawy jest zwrócenie uwagi  spo?ecze?stwa na gatunki zwierz?t, które s? zagro?one lub wygin??y na terenach Zespo?u Parku Krajobrazowego Pogórza oraz najbli?szych okolic Tarnowa, skupiaj?c najwi?ksz? uwag? na Pogórzu Ci??kowickim. Podczas wernisa?u odby?a si? promocja ksi??ki o tym?e samym tytule, której autorem i jednocze?nie wykonawc? ilustracji jest Wojciech Sanek. Wystawa wzbogacona jest rze?bami ptaków, naturalnej wielko?ci, wykonanymi przez rze?biarza ludowego Andrzeja Kwapniewskiego.
Wystawa ma tak?e walor edukacyjny, bowiem w czasie jej trwania czyli do ko?ca wakacji odbywa? si? b?d? warsztaty plastyczne dla dzieci i  m?odzie?y, rozwijaj?ce umiej?tno?ci malarskie i jednocze?nie ucz?ce rozpoznawania gatunków ptaków.
Tytu? projektu nawi?zuje  - jak wyja?nia Wojciech Sanek mgr in?. Le?nictwa, kierownik Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i W?odzimierza Tomków w Ci??kowicach - do opracowa? Mi?dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN/WCU) oraz ich polskich odpowiedników z 1992 i 2001 roku. W tych przypadkach czerwone ksi?gi to szerokie i szczegó?owe opracowania, kieruj?ce si? ?cis?ymi wytycznymi i metodyk? okre?lania statusu wybranego taksonu. „Czerwona Ksi?ga” Pogórza opiera si? z kolei na bardzo subiektywnym i w?skim doborze gatunków.
Aby wystawa by?a atrakcyjna dla jak najszerszej liczby odbiorców, na tematy akwarel zosta?y wybrane sztandarowe i rozpoznawalne grupy zwierz?t, jak du?e ssaki i ptaki. Zosta?y tu zamieszczone równie? akwarele gatunków, które nie zas?uguj? na miano zagro?onych, ale ze wzgl?du na rzadko?? ich wyst?powania na Pogórzu s? dla nas bardzo cenne lub stanowi? symbole wybranych problemów dotycz?cych ochrony przyrody. Bardzo wa?na okaza?a si? dost?pno?? informacji. Kluczow? rol? odegra?y tutaj publikacje dr W?odzimierza Tomka oraz zbiory muzeum jego imienia.  W stosunku do ostatnich dwudziestu lat g?ównym ?ród?em danych sta?y si? bezpo?rednie relacje osób regularnie prowadz?cych obserwacje przyrodnicze.
Zwierz?ta „Czerwonej Ksi?gi” Pogórza zawieraj? tylko drobny fragment bogatej przyrody Polski. Wiele na pewno cenniejszych obszarów w naszym kraju boryka si? z powa?niejszymi problemami z zakresu ochrony ?rodowiska naturalnego. Jednak dla mieszka?ców tego regionu nie ma alternatywy i przyroda najbli?szych okolic jest dla nas najcenniejsza.
Autor rze?b, Andrzej Stanis?aw Kwapniewski  mieszkaniec Rad?owa, w?ród przyrody sp?dzi? dzieci?stwo i jako dziecko rze?bi? swoje pierwsze ptaszki. Praca zawodowa sprawi?a, ?e musia? od?o?y? swoj? pasj? na bok i powróci? do niej dopiero na emeryturze. Pocz?tkowo wykorzystywa? tylko korzenie , a potem zacz?? na nich umieszcza?  wypalane ptaki. Którego? dnia postanowi?  stworzy? kolekcj? drewnianych ptaków, które mia?y odzwierciedla? gatunki wyst?puj?ce na naszym terenie. I co ciekawe, mia?y by? naturalnej wielko?ci  i pokryte odpowiedni? malatur?. W ten sposób powsta?a kolekcja licz?ca 60 rze?b, która by?a wielokrotnie prezentowana na „spotkaniach z przyrod?” we wszystkich szko?ach gminy Rad?ów oraz na wielu  innych wystawach.

Organizatorzy:
- Muzeum Okr?gowe w Tarnowie – Instytucja Kultury Województwa Ma?opolskiego
- Burmistrz Gminy Ci??kowice – Józef Szyma?ski
- Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i W?odzimierza Tomków w Ci??kowicach
- Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Honorowy patronat:
- Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Krakowie

Sponsor:
- Firma Hortar

Patronat Medialny:
- Dziennik Polski

Wystaw? wspiera:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Mecenas Muzeum:
- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.