Plakaty 1-majowe z kolekcji Muzeum Okr?gowego w Tarnowie na wystawie w Mo?cickim Centrum Kultury

Oko?o dwudziestu cennych plakatów pochodz?cych z kolekcji muzealnej mo?na ogl?da? na wystawie pt. „20 lat temu w Polsce sko?czy? si? komunizm”.
1 maja – ?wi?to Pracy obchodzone w Polsce by?o od 1890 roku. W czasach PRL – u nale?a?o do jednych z najwa?niejszych ?wi?t pa?stwowych. W tym dniu odbywa?y si? uroczyste pochody, w których udzia? by? obowi?zkowy. Po roku 1989 pochody i manifestacje 1 – majowe organizowane s? przede wszystkim przez partie lewicowe i organizacje robotnicze. ?wi?to 1 – Maja nadal jest aktualne zarówno w Polsce, jak i ca?ej Europie.
Wybrane na wystaw? plakaty pochodz? z lat 50. i 60. minionego stulecia. Pe?ni?y rol? propagandow?, by?y odpowiedni? form? przekazu tre?ci zgodnych z za?o?eniami politycznymi. G?osi?y liczne has?a rz?dowe, o powtarzaj?cych si? tre?ciach: braterstwo, pokój, praca, socjalizm, wolno??. Rozwieszano je w zak?adach pracy, instytucjach, sklepach, szko?ach, murach, tablicach og?oszeniowych, itp. Mia?y zach?ca? do udzia?u w pochodach, wiecach, czy manifestacjach.
Na wystawie pokazano plakaty artystów nale??cych do grona twórców Polskiej Szko?y Plakatu m.in. Romana Cie?lewicza, Tadeusza Gronowskiego, Henryka Tomaszewskiego, a tak?e i innych autorów. W?ród nich znajduje si? jeden z najs?ynniejszych plakatów w PRL, pt. PARTIA, autorstwa W?odzimierza Zakrzewskiego.
Otwarcie wystawy odby?o si? 1 –go maja, o godz. 18.00 w foyer Mo?cickiego Centrum Kultury.

Na wystawie pokazano nast?puj?ce plakaty:
1. 1 MAJA ?WI?TO CA?EGO NARODU - (Roman Cie?lewicz 1956) – (86 x 59 cm)
2. 1 MAJA – (Roman Cie?lewicz 1957) – (58,5 x 41,5 cm)
3. POKÓJ – JEDNO?CI? SILNI (Tadeusz Gronowski 1955) - (100 x 70 cm)
4. POKÓJ – (Józef Mroszczak 1957) – (100 x 68 cm)
5. 1 MAJ – BUDUJEMY POLSK? SOCJALISTYCZN?, OJCZYZN? WOLNYCH LUDZI
PRACY (Henryk Tomaszewski 1957) – (9 x 67 cm)
6. 1 MAJA (G. Majewski 1960) – (100 x 68 cm)
7. NIECH ?YJE 1 MAJA (J. Kaim, P. Ot?ba 1960) – (97,5 x 66,5 cm)
8. 1 MAJA (Buczek 1960) – (96 x 62 cm)
9. 1 MAJA (Buczek 1961) – (100 x 67,5 cm)
10. 1 MAJA – NIECH ?YJE ?WI?TO POKOJU I LUDZI PRACY – (1963)  - (96 x 67 cm)
11. 1 MAJA 1964 – PRACA - POKÓJ – RADO?? (Czes?aw Ma?ysz 1964)  - (79 x 54 cm)
12. 1 MAJA 1964 (Barbara Konarzewska 1964) – (84 x 58.5 cm)
13. 1 MAJA – SZTANDAR SOCJALIZMU JEST SZTANDAREM POKOJU  (Pochwalska - 1965) – (67.5 x 47.5 cm)
14. 1 MAJA – JEDNO??, POKÓJ, SOCJALIZM (Eugeniusz Olszak 1968) - (97.5 x 67 cm) 15. 1 MAJA - PRACA, POKÓJ, SOCJALIZM (Barbara i Leszek Jesionkowscy 1968) (98 x 68 cm)
16. 1 MAJA – O WOLNO??, POKÓJ, POST?P ?WIATA, O SOCJALIZM (Tomasz Rumu?ski 1969) -  (98 x 67 cm)
17. 1 MAJA – ZIEMIA KRAKOWSKA W ROZBUDOWIE (J. Sk?pski 1968) (98 x 67 cm)
18. PARTIA (W?odzimierz Zakrzewski 1968)- (97 x 46 cm)

Bo?ena Szczupak

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.