Wystawa ?Gabriel Morvay ? malarz nieznany. 1934, Tarnów ? 1988, Sabadell?

Wystawa „Gabriel Morvay – malarz nieznany. Tarnów 1934 – 1988, Sabadell,” zosta?a otwarta w Galerii Miejskiej oraz w Pasa?u Tertila w Tarnowie 19 czerwca 2009 r. i potrwa do 31 sierpnia br.
Zosta? na niej zaprezentowany tzw. „Okres paryski” Morvay`a, zwi?zany z pobytem malarza w tym mie?cie. Na wystawie mo?na zobaczy? 17 wielkogabarytowych p?ócien – abstrakcyjnych kompozycji (format: 195x130cm i 130x97cm), a tak?e rysunki – g?ównie portrety wykonane o?ówkiem i piórkiem.
Wszystkie prace pochodz? z prywatnej kolekcji paryskiej i po raz pierwszy, po blisko 40 latach, zostan? pokazane publiczne, w?a?nie w Polsce. Zakupione zosta?y przez przyjació? artysty jeszcze z czasów studiów w Warszawie, pa?stwa Miros?aw? i Romana Krzy?ko, w 2001 roku, na aukcji antykwarycznej pod Pary?em.
Obrazy te, utrzymane w nurcie sztuki ameryka?skiego abstrakcyjnego ekspresjonizmu, francuskiego taszyzmu - „informel” i stanowi?, bodaj?e najlepsze prace w ca?ym dorobku artystycznym Morvay`a.
Malowane szerokimi poci?gni?ciami p?dzla, nie odzwierciedlaj? rzeczywisto?ci, a jedynie stany emocjonalne, odczucia i wra?enia odbierane za pomoc? zmys?ów. G?sta faktura farby, wprowadzone plamy barwne, w zestawieniu z monochromatycznym kolorytem p?ócien, przemawiaj? do widza poprzez du?e powierzchnie niefiguratywnych obrazów, w których ca?a powierzchnia traktowana jest jednakowo, bez wyodr?bnienia elementów centralnych. Malarstwo to, dzi?ki „przypadkowej” dowolno?ci, zastosowaniu „action-painting” odzwierciedla osobowo?? i indywidualizm malarza
Prezentowane obrazy wprowadzaj? odbiorc? w klimat sztuki paryskiej prze?omu lat 50 i 60-tych, kiedy to Morvay, jako student malarstwa w 1958 roku przyjecha? do Francji i tu w?a?nie otrzyma? statut uchod?cy politycznego. Od tego miejsca rozpocz??a si? jego ?yciowa i artystyczna w?drówka, poprzez W?ochy do Hiszpanii, gdzie w 1988 roku zmar? w Sabadell.
Wystawie towarzyszy wydawnictwo pod tym samym tytu?em, wydane ze ?rodków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego na 2009 roku (por. www.muzeum.tarnow.pl/wydawnictwa).
Przygotowywana wystawa wraz z wydanym katalogiem, pozwol? na przybli?enie mieszka?com Tarnowa, a poprzez publikacj?, tak?e szerszej publiczno?ci w kraju, barwnej sylwetki, a tak?e bogatego dorobku artystycznego, tego nieznanego w Polsce, a ciesz?cego si? du?ym uznaniem poza krajem ojczystym, malarza – uchod?cy, którego prace zestawiane s? i prezentowane z obrazami S. Dali i J. Miro`.

Organizatorzy:
Muzeum Okr?gowe w Tarnowie
Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Miejska w Tarnowie

Patroni wystawy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezydent Miasta Tarnowa
Instytut Cervantesa w Krakowie

Mecenas Muzeum:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Sponsorzy:
Miros?awa i Roman Krzy?ko
Maria-Josep Balsach
Andrzej S.Grabowski
Fondazione Dominato Leonense
HORTAR
Restauracja Pasa?

Patroni medialni:
TVP Kraków, Gazeta Krakowska, RDN Ma?opolska, www.inTARnet.pl, Ma?opolska Telewizja Kablowa, TeMI

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.