Wystawa w rocznic? powrotu genera?a Józefa Bema

30 czerwca 1929 roku wydarzenia w Tarnowie by?y w centrum uwagi ca?ej Polski. Odbywa?a si? tu bowiem kulminacja wa?nego zdarzenia historycznego i patriotycznego – z?o?enie w mauzoleum prochów genera?a Józefa Bema, bohatera symbolizuj?cego walk? pokole? polaków o niepodleg?? ojczyzn?.
Muzeum Okr?gowe w Tarnowie przygotowa?o ekspozycj? czasow? zwi?zan? z 80. rocznic? sprowadzenia do Tarnowa prochów genera?a Józefa Bema. Na wystawie zobaczy? b?dzie mo?na dokumenty, fotografie, pami?tkowe szarfy oraz wiele innych archiwaliów i realiów zwi?zanych z uroczysto?ci? sprowadzenia szcz?tków Józefa Bema.
Przypomnijmy Józef Zachariasz Bem zmar? na obczy?nie 10 grudnia 1850 r. w syryjskim Aleppo, pochowano go na muzu?ma?skim cmentarzu wojskowym D?ebel-el-Isam.
Po odzyskaniu niepodleg?o?ci przez Polsk?  pojawi?a si? idea sprowadzenia prochów genera?a do ojczyzny, która spotka?a si? z olbrzymim zainteresowaniem ca?ego spo?ecze?stwa. W rodzinnym mie?cie genera?a, ju? w 1926 r. zawi?za? si? „Lokalny Komitet Sprowadzenia Zw?ok Gen. J. Bema”.
Rok pó?niej w?adze polskie rozpocz??y starania o sprowadzenie szcz?tków gen. J. Bema do kraju. Pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mo?cickiego zawi?za? si? krajowy „Komitet Sprowadzenia do Kraju Zw?ok Gen. J. Bema”, którego honorowym cz?onkiem by? m. in. marsza?ek Józef Pi?sudski.
Problematyczn? spraw? by?o ustalenie miejsca, gdzie mia?y spocz?? szcz?tki Bema. Mimo, ?e od pocz?tku brano pod uwag? Tarnów, tu i ówdzie odzywa?y si? g?osy proponuj?ce stolic? pa?stwa wzgl?dnie stoki Wawelu. Po d?u?szych rozwa?aniach ostatecznie ustalono, i? miejscem wiecznego spoczynku bohatera winno by? jego rodzinne miasto - Tarnów.
Dzia?aj?cy w Tarnowie Komitet Lokalny zaabsorbowany by? spraw? mauzoleum, w którym mia?y spocz?? prochy Bema. Po d?ugich rozmowach, bo i tutaj nie oby?o si? bez spornych kwestii, postanowiono usytuowa? mauzoleum w Ogrodzie Strzeleckim, na niewielkiej wysepce dawnego stawu. Plan ten poci?gn?? za sob? konieczno?? zmiany dotychczasowej struktury parku, stworzenia odpowiedniego otoczenia, wytyczenia alei otwieraj?cej perspektyw? mauzoleum. Projekt tej szczególnej budowli powierzono Adolfowi Szyszko-Bohuszowi, rektorowi Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie.
20 czerwca 1929 r. w obecno?ci przedstawicieli w?adz Francji, Polski, W?gier i Turcji dokonano ekshumacji zw?ok. Trumn? umieszczon? w specjalnym wagonie przewieziono przez granice Turcji, Jugos?awii do stolicy W?gier - Budapesztu. Odt?d trumnie towarzyszy?a wojskowa delegacja w?gierska. Na wszystkich stacjach, przez które przeje?d?a? poci?g, sta?y szpalery ludzi z odkrytymi g?owami. Wagon obrzucano kwiatami.
29 czerwca wagon z prochami gen. J. Bema przejecha? granice Polski, gdzie powitano go wyj?tkowo uroczy?cie. W imponuj?cym pochodzie trumn? przybran? sztandarami Polski, W?gier i Turcji przewieziono na Wawel. Nast?pnego dnia ulicami Krakowa przeszed? uroczysty kondukt by przy salwie 21 strza?ów po?egna? Bohatera odje?d?aj?cego do rodzinnego miasta.
30 czerwca 1929 r. by? prawdziwym ?wi?tem ca?ej tarnowskiej spo?eczno?ci. Szczególnie imponuj?co wygl?da?y udekorowane perony, ulice, budynki, zwisaj?ce zielone festony, szarfy w barwach trzech pa?stw, bia?o-czerwone chor?giewki, szpalery umundurowanych kolejarzy, strzelców, harcerzy. Niecodziennym prze?yciem by?a ostatnia droga genera?a. Przy d?wi?kach „Warszawianki” ruszy?a laweta z trumn?, otoczon? kordonem oficerów ró?nych formacji, pod bram? triumfaln? (projektu W. Gi?berta-Studnickiego) znajduj?c? si? u wylotu ul. Krakowskiej. Uroczysty kondukt przemierzy? od?wi?tnie przystrojone ulice: Krakowsk?, Wa?ow? i Pi?sudskiego, by dotrze? do Ogrodu Strzeleckiego. Tutaj na ko?cowym odcinku trumn? do mauzoleum przenie?li na swych ramionach oficerowie.
Wystawa w tarnowskim Muzeum Okr?gowym jest jednym z wielu wydarze? obchodzonego w Tarnowie „Roku genera?a Bema”. Otwarcie wystawy odby?o si? 1 lipca 2009 r.

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.