Szopka ró?nych kultur

18 grudnia 2007 roku o w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, przy ul. Krakowskiej 10 czynna jest wystawa "Szopka ró?nych kultur".

Ekspozycja ta, przewidziana do po?owy marca 2008 roku prezentuje ponad 100 wspó?czesnych, XX-wiecznych szopek, pochodz?cych nie tylko z regionu (Krakowskie, Nowos?deckie, Tarnowskie), ale tak?e z ró?nych stron ?wiata - z Afryki, Ameryki, Azji i Europy. Przyk?ady szopek z ponad 20 krajów u?wiadamiaj? powszechno?? tego zjawiska w religii i kulturze wspó?czesnego ?wiata.

Sygnalizuj? jedno?? tematu i ró?norodno?? kulturow?. Materia?, z którego s? wykonane szopki (drewno egzotyczne, czy rodzime, nasiona, owoce, kamie?, minera?, glina czy s?oma) i stylistyka charakteryzuj? miejsce z którego pochodzi ?wi?ta Rodzina, anio?y, królowie - o ró?nych kolorach skóry, rysach, ubraniach :egzotycznych lub swojskich bogatych czy skromnych.

Wystawa obrazuje tak?e ró?norodno?? typów (odmian) szopki, ze wzgl?du na przeznaczenie: pokazuje szopki ruchome do przedstawie? kukie?kowych i nieruchome - o charakterze obrz?dowym, pami?tkarsko - dewocyjnym, konkursowym, artystycznym (malarstwo,rze?ba).

Pozwala zwróci? uwag? na walory artystyczne, spojrze? na szopk? jak na dzie?o sztuki - ze wzgl?du na dekoracyjno??, detal, form? , technik? wykonania.
Pi?kno eksponatów, ?wi?teczna scenografia, nastrój wystawy pomog? widzowi g??biej i refleksyjniej prze?y? okres ?wi?teczny.


Eksponaty pochodz? ze zbiorów : Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Okr?gowego w Nowym S?czu, Muzeum im. Fischera w Bochni, Muzeum Misyjno-Etnograficznego Ksi??y Werbistów w Pieni??nie, Galerii d'Art Na?f Pa?acu M?odzie?y w Tarnowie i ze zbiorów w?asnych, oraz kolekcjonerów (Anny Wantuch, Leszka Macaka i ks. K.Czermaka).

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.