Wojna zacz??a si? w Tarnowie

W zwi?zku z rocznic? zamachu bombowego na dworcu kolejowym w Tarnowie, w ramach uroczysto?ci organizowanych przez miasto Tarnów, przypominaj?cych tamto tragiczne wydarzenie, Muzeum Okr?gowe przygotowa?o niewielk? wystaw? ukazuj?c? pami?tne chwile, ko?ca sierpnia 1939 roku. Na planszach zobaczy? b?dzie m.in. mo?na fotografie budynku dworca kolejowego zniszczonego wybuchem, zainteresowani b?d? mogli przeczyta? zeznania zamachowca, Antoniego Guzego. Ca?o?? dope?niaj? dokumenty - ogl?dziny miejsca tragedii, ogl?dziny zw?ok ofiar, zeznania ?wiadków wydarzenia.
 
Warto przypomnie?, ?e 28 sierpnia 1939r. o godz. 23.18  gmachem dworca kolejowego w Tarnowie wstrz?sn?? pot??ny wybuch. W przechowalni baga?u eksplodowa?a bomba zegarowa. W wyniku eksplozji zgin??o 20 osób. Rannych zosta?o 35 osób. Cz??? dworca uleg?a zniszczeniu.
Ten wybuch by? z?owrogim zwiastunem zbli?aj?cej si? wojny, która w historii ludzko?ci zosta?a zapisana jako II wojna ?wiatowa. Wybuch na tarnowskim dworcu kolejowym by? dywersyjn? akcj?, zorganizowan? przez wywiad niemiecki. Bezpo?rednim wykonawc? zadania by? Antoni Guzy, mieszkaniec Sielska. Materia?y wybuchowe zosta?y przemycone z Niemiec. 28 sierpnia 1939 r. Guzy przywióz? je do Tarnowa w walizce i z?o?y? w przechowalni baga?u. Terrorystyczne akcje niemieckie na ziemiach polskich tu? przed wybuchem wojny, mia?y na celu wywo?anie paniki w?ród ludno?ci cywilnej oraz dezorganizowaniem akcji mobilizacyjnej wojska. Pierwszymi ofiarami zbli?aj?cej si? wojny sta?y si? osoby, które oczekiwa?y na poci?g. Nigdy ju? jednak nie odby?y zaplanowanej podró?y. Zaskoczy?a ich ?mier?. Jest to pocz?tek listy ofiar II wojny ?wiatowej, na której znalaz?o si? 50 milionów istnie? ludzkich. Oto ich nazwiska ofiar zamachu na tarnowskim dworcu:

1. Stanis?aw Nalepa
2. W?adys?aw Wróbel
3. Stanis?aw Bejski
4. Adam Para
5. Józef Dudek
6. Bojm Izael Pinkwas
7. W?adys?aw Biewiasz
8. Rozalia Postawa
9. Józef Rygu?a
10. Stanis?awa Ko?owska
11. Leibisch Gelernter
12. Janina Ziaja
13. Micha? Biernat
14. Jan Czaja
15. Sura Ryn
16. W?adys?aw Kudela
Zw?ok 4 osób nie uda?o si? zidentyfikowa?.

 

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.