?ladami Wrze?nia - Garnizon Tarnów

Plenerowa wystawa planszowa organizowana przez Muzeum Okr?gowe w Tarnowie oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie prezentowa? b?dzie kilkadziesi?t arcyciekawych fotografii przedstawiaj?cych ?o?nierzy stacjonuj?cych w Tarnowie w okresie mi?dzywojennym. Plansze przedstawia? b?d? koszarowe ?ycie codzienne ?o?nierzy 5 pu?ku strzelców konnych oraz 16 pu?ku piechoty, dni ?wi?teczne pu?ków, ?wiczenia, musztr?. Dla potrzeb wystawy uda?o si? pozyska? niemal trzysta zdj??, spo?ród których wybrano oko?o setki najlepszych.
Istotn? cz??ci? wystawy jest ukazanie szlaku bojowego wspomnianych jednostek podczas pami?tnego „polskiego wrze?nia” 1939 roku. Wystawa b?dzie prezentowana na Rynku tarnowskim, tak by jak najwi?ksza grupa tarnowian, zainteresowanych histori? mog?a spokojnie zapozna? si? ze zgromadzonym materia?em.
Wystawa swoj? premier? mie? b?dzie podczas wojewódzkich obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej w Rad?owie, 5 wrze?nia, w Tarnowie za? eksponowana b?dzie na Rynku od 17 wrze?nia do ko?ca pa?dziernika.
Dzieje tarnowskiego garnizonu w II RP s? bardzo ciekawe.
16 Pu?k Piechoty Ziemi Tarnowskiej – oddzia? piechoty Wojska Polskiego II RP.
Podstaw? organizacyjn? dla pododdzia?ów pu?ku by? C. i K. 57 Pu?k Piechoty. Wymówi? on pos?usze?stwo w?adzom austriackim i wróci? do Tarnowa z frontu w?oskiego. Tu dokona? uzupe?nienia i zorganizowa? 57 Pu?k Ziemi Tarnowskiej. W styczniu 1919 przemianowany na 13 Pu?k Ziemi Tarnowskiej, by w lutym otrzyma? ostateczn? nazw? 16 Pu?ku Piechoty.
Pu?k stacjonowa? w garnizonie Tarnów.
W czasie kampanii wrze?niowej 1939 walczy? w sk?adzie 6 Dywizji Piechoty (Grupa Operacyjna „Bielsko”, Armia „Kraków”), stoczy? bohatersk? bitw? z przewa?aj?cymi si?ami niemieckimi pod Pszczyn?.

5 Pu?k Strzelców Konnych - oddzia? kawalerii Wojska Polskiego okresu II RP oraz Armii Krajowej.
17 czerwca 1919 Ministerstwo Spraw Wojskowych wyda?o rozkaz o sformowaniu 3 Pu?ku Dragonów. We wrze?niu tego roku pu?k przemianowano na 3 Pu?k Strzelców Konnych, a 6 pa?dziernika 1920 na 5 Pu?k Strzelców Konnych.
Do 1928 pu?k stacjonowa? w garnizonie Tarnów, a nast?pnie w D?bicy.
?wi?to pu?kowe obchodzi? 9 czerwca, w rocznic? walk, jakie zosta?y stoczone w 1920 przez II dywizjon broni?cy przeprawy na Dnieprze pod Kozinem i 4 szwadron w Kijowie.
Pu?k nawi?zywa? do tradycji 5 Pu?ku Strzelców Konnych powsta?ego w 1806 roku.
Kampani? wrze?niow? pu?k odby? w ramach Krakowskiej Brygady Kawalerii. Pierwsz? walk? pu?k stoczy? 2 wrze?nia pod Wo?nikami i w rejonie ?arek. Walczy? w obronie Pi?czowa (5 wrze?nia), pod Tarnogrodem, Tomaszowem Lubelskim. W wyniku przegranej bitwy Armia Kraków, a wraz z ni? 4. Pu?kiem Strzelców Konnych skapitulowa? 20 wrze?nia 1939.
Pu?k odtworzono w AK. Bra? udzia? w akcji "Burza". Dzia?ania bojowe zako?czy? w grudniu 1944.
Obie jednostki posiadaj? swoje znakomite monografie wydane przez Samorz?dowe Centrum Edukacji.

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.