Wystawa

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie – Oddzia? Zamek w D?bnie oraz Polski Zwi?zek ?owiecki – Okr?gowa Rada i Zarz?d w Tarnowie serdecznie zapraszaj? do Zamku w D?bnie na wystaw?
"O RYCERZACH ?W. HUBERTA – inaczej" ze zbiorów p. Wies?awa Szury z Ci??kowic, któr? mo?na ogl?da? w zamkowych wn?trzach od 20 wrze?nia do 15 grudnia br.
ZAPRASZAMY!

Historia i tradycja polskiego ?owiectwa stanowi? pi?kn? i warto?ciow? cz??? dziedzictwa naszej kultury. My?listwo uprawiane przez wieki wytwarza?o w?asne zwyczaje, wierzenia, przes?dy, a nawet odr?bne s?ownictwo. Rycerze ?wi?tego Huberta – jak zwyk?o si? okre?la? my?liwych, prezentuj? swoisty tryb ?ycia, wywodz?cy si? z idea?ów rycerskich. Wystawa, pokazuj?ca obiekty sztuki i kultury materialnej, ?wiadcz?ca o bogactwie i wielkiej ró?norodno?ci tradycji polskiego ?owiectwa, skierowana jest przede wszystkim do osób nie b?d?cych my?liwymi. Je?li cho? niektórzy z nich ujrz? ?owiectwo w nieco innej, przyjaznej perspektywie, idea inicjatorów i organizatorów b?dzie spe?niona.

Wst?p na wystaw?: 2 z? i 1 z? (ulgowe)
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.