Jerzy Ruszel - wystawa

W Muzeum Okr?gowym w Tarnowie w galerii Piwnica 4 grudnia 2009 r. o godz. 18.00 odb?dzie si? wernisa? wystawy malarstwa Jerzego Ruszela. Wystaw? zorganizowano z okazji 25-lecia twórczo?ci artysty. Jerzy Ruszel urodzi? si? w 1956 roku w Tarnowie. Studiowa? na Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie, gdzie w 1984 roku uzyska? dyplom na Wydziale Architektury Wn?trz. Tam tak?e jako asystent rozpocz?? pierwsz? prac?. W roku 1988 otrzyma? stypendium twórcze miasta Krakowa. Nast?pnie w zwi?zku ze zmian? miejsca zamieszkania zatrudni? si? w Pa?stwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, gdzie pracuje do dzisiaj. Jest artyst? wszechstronnym, zajmuje si? projektowaniem, malarstwem, rze?b?, a tak?e aran?acj? wn?trz. Wspó?uczestniczy? w realizacji pomników w Krakowie, wspó?pracuj?c z prof. Antonim Hajdeckim i prof. Romanem Kurzawskim. Jest autorem projektów wn?trz Hotelu Holiday w Krakowie, Hotelu Saski w Krakowie, kaplicy w Gos?awicach k. Tarnowa, Fitness Studio w Hamburgu, restauracji na dworcu PKP w Tarnowie, oraz wielu innych przedsi?wzi?? artystycznych. Uczestniczy? w kilkudziesi?ciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granic?. W latach 1990 – 1993 otrzyma? presti?ow? nagrod? „Rze?ba Roku”.
Wystawy indywidualne:
1993 - ”Rze?ba i malarstwo”, BWA Tarnów
1999 - ”Akwarela” galeria, „Morgatti” Hamburg
2000 - Wystawa malarstwa, BWA Tarnów
2002 - Wystawa malarstwa, BWA Tarnów
2008 – Malarstwo Beziers we Francji
2009 - Wystawa malarstwa, BWA Tarnów
Udzia? w wystawach:
1984 - ”Rze?ba Roku” w Krakowie
1984 - Targi Sztuki w Norymberdze
1984- „Krakowscy malarze, rze?biarze i graficy w 40 lecie PRL”
1986 - Poplenerowa wystawa malarstwa w My?lenicach
1987 - ”Polska Sztuka U?ytkowa”
1992 - Ogólnopolskie Biennale Rze?by w Krakowie
1994 - ”Salon Noworoczny”, TCK Tarnów
2001 - ”Tarnowskie Klimaty”, BWA Tarnów
2003 - "Tarnowskie Klimaty", BWA Tarnów
2005 - "Tarnowskie Klimaty", BWA Tarnów
2008 - "Tarnowskie Klimaty", BWA Tarnów
Autor projektów aran?acji wn?trz:
- Hotel Holiday w Krakowie
- Hotel Saski w Krakowie
- kaplica w Gos?awicach k. Tarnowa
- wn?trze restauracji na Dworcu PKP w Tarnowie
- wn?trze parafii ?w. Jakuba w Tuchowie
- wn?trze zamku ?w. Jana z Libron w Beziers we Francji
- Fitness Studio w Hamburgu
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.