W babcinej izbie

Od 18 grudnia 2009 r. w salach Muzeum Etnograficznego w Tarnowie prezentowana jest wystawa „W babcinej izbie”. To kolejna, ju? pi?ta edycja, ekspozycji utworzonej ze zbiorów w?asnych Muzeum. Wystawa pokazuje wn?trze ch?opskiej chaty z regionu tarnowskiego, z prze?omu XIX i XX wieku.
Zachowany zosta? tu typowy dla cha?up jednoizbowych podzia? na: sie?, izb? i komor?. Sie?, zlokalizowana mi?dzy izb? a komor?, posiada?a charakter wielofunkcyjny. To stosunkowo du?e pomieszczenie z klepiskiem, posiada?o wej?cie g?ówne i tylne, a tak?e ??czy?o cz??? mieszkaln? z gospodarcz?. Pe?ni?c funkcje gospodarczo-schówkowe s?u?y?o do przechowywania sprz?tów – znajdowa?y si? tu np. ?arna do mielenia zbo?a, nosid?a na wod?, niecki, pociosek do pieca, ?opaty.
Izba – najwi?ksza i najokazalsza cz??? w budynku jednoizbowym posiada?a najbogatsze wyposa?enie, pe?ni?c rol? mieszkalno-gospodarcz?. Tu skupia?o si? ca?e ?ycie rodzinne, praca, spotkania s?siedzkie. G?ówn? jej cz??? stanowi? du?y, gliniany piec z okapem i blach? do gotowania. Na nim ustawione by?y garnki ?eliwne i gliniane, tutaj pieczono chleb, pe?ni? on tak?e funkcje ogrzewcze i schówkowe. Obok pieca – prosta drewniana ?awa i pó?ka wisz?ca, na których trzymano naczynia gliniane, wyroby drewniane i kowalskie – przyk?ady wytworów rzemios?a ludowego. By?y to: misy i garnki gliniane, dzie?a do chleba i ma?lnica (drewniane, klepkowe), ?y?nik z drewnianymi ?y?kami, tasaki profilowane, ?elazne; mosi??ne i ?eliwne mo?dzierze. Po przeciwleg?ej stronie, na ?cianie mi?dzy oknami, usytuowana by?a ?awa do spania, z oparciem i wysuwan? szuflad?, zwana „szlufanem” , a przy niej stó? z krzes?ami. ?ó?ka drewniane, z ozdobnie rze?bionymi zag?ówkami i zas?ane u?o?on? wysoko po?ciel?, umieszczone by?y równolegle do siebie. Integraln? cz??? w tym pomieszczeniu stanowi? „?wi?ty k?t” – o?tarzyk domowy, przystrojony kwiatami, u?o?ony na niewielkim stoliku lub na pó?ce. Ca?o?ci wyposa?enia wn?trza dope?nia?y obrazy ?wi?te – zawieszone na ?cianach oleodruki.
Komora spe?niaj?ca funkcje gospodarczo-schówkowe mia?a pod?og? z grubych desek, niewielkie, zakratowane okienko i solidne drzwi z zamkiem. Przechowywano tu ziarno, inne produkty ?ywno?ciowe, odzie? i narz?dzia. Jej wyposa?enie stanowi?y du?e skrzynie zwane s?siekami, beczki, faski, ?wierci, butle kamionkowe (na ?ywno??), a tak?e skrzynie i ?erdki na odzie?.
Wystawa ta stanowi nie tylko prezentacj? tradycyjnego wn?trza, ukazuj?c jego bogactwo i estetyk?, ale tak?e wprowadza elementy okazjonalne, zwi?zane z rokiem obrz?dowym. Wzbogacona zostanie ona na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia i na Wielkanoc o typowe dla regionu elementy wystroju jak: pod?a?nik, paj?ki, girlandy i wie?ce pod obrazami.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.