Aleksandra Zuba-Benn - wystawa malarstwa i tkaniny

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie we wspó?pracy ze Zwi?zkiem Artystów Plastyków, Oddzia? w Tarnowie jest organizatorem cyklu wystaw pod wspólnym has?em:
TARNOWSCY ARTY?CI W GALERII MUZEALNEJ
Celem cyklu jest promowanie dorobku tarnowskich artystów plastyków. Kolejna wystawa w tym cyklu, pt. „Aleksandra Zuba – Benn – malarstwo, tkanina”, zostanie otwarta w Muzeum, w Galerii Piwnica, 18 stycznia 2010 roku, o godz. 18.00.
Artystka jest absolwentk? Wy?szej Szko?y Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie w 1986 roku otrzyma?a dyplom na Wydziale Wychowania Plastycznego, oraz drugi równorz?dny z gobelinu, w pracowni Magdaleny Abakanowicz. Zajmuje si? malarstwem, tkanin? unikatow?, papierem r?cznie czerpanym, oraz wiklin?. Nale?y do ZPAP, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina”, oraz Klubu „Struktura” przy ZPAP w Krakowie.
Od 1993 jest pedagogiem w Zespole Szkó? Plastycznych w Tarnowie (tkanina artystyczna, malarstwo). W latach 1997-2000 uczestniczy?a w Mi?dzynarodowych Sympozjach Sztuki W?ókna w Kowarach. W latach 2000 – 2004 bra?a udzia? w realizacji wielko-formatowych obrazów Plenerowej Galerii Miasta Tarnowa. Od 2000- 2005 roku by?a wyk?adowc? w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu „ Akademia ?ucznica” (Narodowe Centrum Kultury), w dziedzinie tkaniny artystycznej i papieru czerpanego, natomiast od 2006-2008 roku, wyk?ada?a w Instytucie Sztuk Pi?knych Akademii ?wi?tokrzyskiej w Kielcach.
Za swoj? twórczo?? otrzyma?a wiele nagród i wyró?nie?:
1998 - nagroda im. Agnieszki Sienkiewicz na XXIV Mi?dzynarodowej Wystawie
           Poplenerowej „ Warsztat Tkacki - Kowary 97”- Jelenia Góra, Muzeum Okr?gowe.
2000 - Nagroda Fundowana Firmy „Ampli”- Salon Zimowy ZPAP- Galeria Miejska Tarnów.
2001 - Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa - Salon Jesienny ZPAP- Galeria Miejska  
            Tarnów.
2004 - Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa - Salon Jesienny ZPAP- Galeria Miejska
            Tarnów.
2005 - Nagroda Dyrektora Wydzia?u Kultury- Salon Jesienny ZAP- Galeria Miejska Tarnów.
2006 - Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Tarnowa - Mi?dzynarodowe Triennale
            Malarstwa Regionu Karpat - Galeria Sztuki Wspó?czesnej w Przemy?lu (Zamek w
            Krasiczynie).
Wystawy indywidualne w kraju i za granic?:
1995 -Pozna?, Dom kultury „Bajka” - malarstwo, tkanina.
1997 - Tarnów, Tarnowskie Centrum Kultury – tkanina.
1999 - Tarnów, Galeria Miejska – tkanina.
            Bytom, Galeria „ Pod Sztrychem”- tkanina.
2001 - Nowy S?cz, BWA - malarstwo, tkanina.
            Rzeszów, BWA – tkanina.
2002 - Tarnobrzeg, Galeria „ Afisz”, M?odzie?owy Dom Kultury - malarstwo, tkanina.
2003 - Tarnów, Galeria Miejska – malarstwo.
            Kaysersberg, (Francja) - L'Arsenal Galerie - malarstwo, tkanina.
2005 - Tarnów, Galeria Miejska - „Sztuk 4”, (projekt A. Zuba - Benn, D. Gurbisz - Bernacka,
            R. Stadle - Rawi?ska, A. ?liwi?ska - Kukla – (malarstwo).
2006 - Warszawa, Traffic - Galeria „ Sztuk 4”.
            Lublin, KUL „Galeria1” – malarstwo, tkanina.
            Gorzów Wlkp. GDK, Galeria „ Azyl Art „ - malarstwo, tkanina.
2008 - Kielce, Dom ?rodowisk Twórczych, Galeria Sztuki Wspó?czesnej „ Pa?ac
            Zieli?skiego” - malarstwo, tkanina.
            Zielona Góra, Galeria Sztuki, Jadwiga Bocho - Kokot – malarstwo.
            Tarnów, Miejska Biblioteka Publiczna, Galeria „ Niebieska”- tkanina, obiekty
            z wikliny i papieru.
            Ko?skie, Galeria „Atut” - malarstwo, tkanina.
Uczestniczy?a w kilkudziesi?ciu wystawach zbiorowych w kraju i za granic?. Jej prace znajduj? si? w zbiorach: Muzeum Miniatury Tkackiej „ Dar Pomorza” w Gdyni, Muzeum Rzemios?a w Kro?nie, L'Arsenal Galerie Kaysersberg we Francji.
Wystawa b?dzie czynna do 14 lutego 2010 roku.

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.