Józef Edward Dutkiewicz (1903-1968) - malarz jakiego nie znamy

W ramach obchodów 80-lecia Muzeum Okr?gowego w Tarnowie zostanie zorganizowana wystawa Malarstwa ze zbiorów Rodziny Artysty.
Wernisa? wystawy: Ratusz, 15 listopada (czwartek) 2007, godzina 12.00
Wystawa czynna: listopad 2007 - stycze? 2008

Józef Edward Dutkiewicz urodzi? si? 13 marca 1903 r. w Krakowie. W latach 1921-1927 studiuje równolegle histori? sztuki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiello?skiego oraz malarstwo w Krakowskiej Akademii Sztuk Pi?knych. Ucz?szcza na zaj?cia z malarstwa prowadzone pod kierunkiem Józefa Mehoffera i Feliksa Kowarskiego.

W roku 1927 otrzymuje dyplom Krakowskiej Akademii Sztuk Pi?knych (ze stopniem celuj?cym). Zostaje cz?onkiem grupy "Pryzmat", bierze udzia? w wielu wystawach tej grupy. Regularnie uczestniczy w corocznych salonach organizowanych przez Instytut Propagandy Sztuki w Warszawie. W tym czasie opracowuje i realizuje projekty polichromii (w Ptaszkowej i Jod?owej). Trzy lata pó?niej otrzymuje stopie? doktora filozofii w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Jagiello?skim. Wkrótce potem wyje?d?a do Pary?a. Tam przez pó? roku studiuje malarstwo w oddziale filialnym ASP - u profesora Józefa Pankiewicza oraz konserwacj? w Ecole du Louvre. W Pary?u wystawia swe prace w Galerie de Art Francais.

Po powrocie do kraju po?wi?ca si? pracy konserwatorskiej, przyjmuj?c stanowisko konserwatora zabytków sztuki w Warszawie, potem w ?ucku i w Lublinie. Uczestniczy tak?e w licznych wystawach malarstwa (Lublin, Warszawa) otrzymuj?c w Pary?u nagrod? Komitetu Olimpijskiego za szkic o tematyce sportowej. Okres Lubelski przerywa wybuch II wojny ?wiatowej. Okupacj? niemieck? sp?dza w Tarnowie, gdzie podejmuje prace nad projektem polichromii do ko?cio?ów z okolic Tarnowa i S?cza. W tym czasie du?o maluje - s? to przede wszystkim portrety rodzinne i pejza?e.

W roku 1946 obejmuje stanowisko Konserwatora Zabytków Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego, któr? to funkcj? pe?ni do 1951 roku. Wówczas wspó?organizuje Wydzia? Dzie? Sztuki przy Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie i do ko?ca swych dni kieruje Katedr? Konserwacji Malowide? ?ciennych i Rze?by Architektonicznej przy tym Wydziale. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej projektuje i realizuje polichromie malarskie np.: ko?cio?y w Ci??kowicach, Ruszczy, D?bnie k. Brzeska, w Katedrze Tarnowskiej, w Olkuszu, dekoracj? drewnianego stropu na zamku w Pieskowej Skale. Projektuje aran?acje wn?trz (ko?ció? w Dziekanowicach, fara w Olkuszu). Realizacje te cz?sto stanowi?y kompleksowy efekt prac konserwatorskich, autorskich projektów polichromii powi?zanych w?asn? wizj? aran?acji. Oprócz prac o charakterze monumentalnym, pozosta?o w spu?ci?nie malarskiej profesora Dutkiewicza wiele obrazów olejnych, g?ównie o tematyce rodzinnej, oraz pejza?e wykonane w technice akwareli i kredce.

Artysta ca?e ?ycie by? bardzo blisko zwi?zany z Tarnowem. Tutaj znajdowa? si? jego rodzinny dom, którego wn?trze pojawia si? wielokrotnie w obrazach malowanych, szczególnie podczas okupacji, gdy z ca?? rodzin? przebywa? w Tarnowie. To tu do ostatnich chwil przyje?d?a? do swej pracowni, a tak?e, aby odwiedzi? ukochanego brata Zdzis?awa. Z Tarnowem poza zwi?zkiem emocjonalnym ??czy?a go równie? praca. Z wielkim zaanga?owaniem dzia?a? w Muzeum Ziemi Tarnowskiej, tworz?c na przyk?ad dzia? sztuki wspó?czesnej. Dzi?ki jego oddaniu i po?wi?ceniu zabezpieczone zosta?y zbiory Sanguszków z Gumnisk, które obecnie s? chlub? zbiorów tego Muzeum. Jego zainteresowanie sztuk? sakraln? i zabezpieczeniem zabytkowych obiektów ko?cielnych sta?o si? bezpo?redni? przyczyn? za?o?enia wraz z ksi?dzem pra?atem Stanis?awem Buland? Muzeum Diecezjalnego, gdzie aktywnie dzia?a?, wraz z siostrami Ann? i Zofi? Paw?owskimi, przy konserwacji szeregu bezcennych obiektów. Po wojnie prowadzi? równie? prace konserwatorskie, tworz?c koncepcj? odnowy zabytkowego rynku w Tarnowie i adaptacji wn?trz ratusza.

To tu po latach ma miejsce czasowa wystawa jego obrazów, pochodz?cych ze zbiorów rodziny, ukazuj?ca bardzo osobisty stosunek do malarstwa. Ogl?daj?c wiele rodzinnych portretów (g?ównie dzieci), wn?trza domu czy pracowni, ulubione miejsca w krajobrazie miasta, widzimy cz??? ?wiata artysty. Wi?kszo?? dzie? powsta?a w latach 30., 40. i 50. XX wieku. Wida? w nich wyra?ny wp?yw nie tylko mistrzów Akademii Krakowskiej, ale tak?e ?rodowiska "paryskiego", gdzie przebywa? ponad rok.

Kompozycje niektórych obrazów przywodz? na my?l dzie?a Bonnarda, szczególnie gdy patrzymy na specyficzny sposób "kadrowania" wn?trz i postaci tam ukazanych. Martwe natury przypominaj? dzie?a Pankiewicza, ale malarstwo to posiada swój w?asny urok. Jasne, czyste, ciep?e kolory obrazów, malowane cz?sto urywanymi poci?gni?ciami p?dzla - daj? niezwyk?y efekt malarski. Odbieramy je jako prace pogodne, pe?ne optymizmu, ale równie? cichej refleksji.

Z ca?? pewno?ci? mo?na powiedzie?, ?e przy niezwykle bogatej dzia?alno?ci Profesora Dutkiewicza jako konserwatora i historyka sztuki, by? On nade wszystko artyst?, a Jego najwi?ksz? pasj? by?o malarstwo i rysunek o niezwyk?ej lekko?ci, perfekcji i wdzi?ku.

Józef Edward Dutkiewicz zmar? tragicznie 7 wrze?nia 1968 roku ko?cz?c prace przy polichromii i konserwacji wn?trza fary w Olkuszu.

Joanna Dutkiewicz-Szlezynger

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.