Wystawa malarstwa W?adys?awa Andrusiewicza

W Muzeum Okr?gowym w Tarnowie, w Galerii Piwnica, od 22 lutego 2010 r. czynna jest po?miertna wystawy malarstwa W?adys?awa Andrusiewicza (23.X.1950-5.X.2009). By? znanym tarnowskim artyst? malarzem. W roku 1970 uko?czy? Pa?stwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Swoj? „przygod?” z malarstwem rozpocz?? we wczesnym dzieci?stwie. Ju? wtedy zacz?? odnosi? pierwsze sukcesy, np. jego rysunki ukaza?y si? w czasopismach dla najm?odszych „?wierszczyk”, oraz „Mi?”. Cz?sto bra? udzia? w konkursach plastycznych, gdzie zdobywa? nagrody i wyró?nienia, m.in. I miejsce za najlepszy plakat i rysunek w ogólnopolskim konkursie pt. „50 lat PCK w S?u?bie Narodu”, III miejsce za rysunki historyczne w konkursie pt. „?ladem Milenium po ziemi krakowskiej”. Po uko?czeniu Liceum Plastycznego z?o?y? papiery na Akademi? Sztuk Pi?knych w Krakowie, gdzie pomimo pomy?lnie zdanych egzaminów nie zosta? przyj?ty, ze wzgl?du na brak miejsc. Rozpocz?? karier? zawodow?, pracowa? w Tarnowskim Teatrze, Domu Kultury przy Niedomickich Zak?adach Celulozy, w PB „Elektromonta?” Kraków  oraz w dekoratorni PSS „Spo?em” w Tarnowie. Poza prac? ca?y swój wolny czas po?wi?ci? sztuce. Od roku 1988 nale?a? do „Grupy TA”, która skupia?a ?rodowiska m?odych tarnowskich artystów, profesjonalistów i amatorów. Zajmowa? si? g?ównie malarstwem, rysunkiem i grafik?. Malowa? portrety, pejza?e, martwe natury, architektur?, konie, obrazy o tematyce sakralnej, oraz obrazy na zamówienie. Wielka pasja artystyczna i ?atwo??, z jak? przychodzi?o mu tworzenie zaowocowa?o ogromn? ilo?ci? obrazów, które dzi? znajduj? si? w wielu prywatnych kolekcjach    w Tarnowie, w kraju i za granic?. Swoje prace przekazywa? na aukcje charytatywne na rzecz dzieci niepe?nosprawnych. Uczestniczy? w kilkudziesi?ciu wystawach zbiorowych, oraz by? autorem kilku wystaw indywidualnych. Wystawa b?dzie czynna do 21 marca 2010 roku.

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.