Wystawa Pierwsze wieki Tarnowa

W zwi?zku z obchodami 680. rocznicy lokacji miasta Tarnowa Muzeum Okr?gowe w Tarnowie przygotowa?o wystaw? „Pierwsze wieki Tarnowa”.
Jest to wystawa planszowa, która 8 marca zosta?a zaprezentowana w Sali Rady tarnowskiego Ratusza. Obecnie jest wystawiana na p?ycie Rynku. Ekspozycja traw? b?dzie do czerwca b.r.
Wystaw? przygotowa? zespó? tarnowskich muzealników: Kazimierz Ba?burski, Agnieszka Kuku?ka i Andrzej Michta. Na 24 planszach, na których, w wi?kszo?ci, s? kolorowe zdj?cia i rysunki, ukazany zosta? proces lokacji i rozwój miasta w pierwszych wiekach jego istnienia – od XIV do XVI w. Czyli od Spycimira do hetmana Jana Tarnowskiego.
Poszczególne tematy dziejów miasta, które ukazuje wystawa to: Narodziny miasta, Pierwsi dziedzice miasta Tarnowa, Najstarsze piecz?cie miejskie i herb Tarnowa, Widoki miasta Tarnowa, Zamki Leliwitów, Wzgórze zamkowe przed i w trakcie wykopalisk w latach 1963-1969, Wspó?czesne widoki wzgórza zamkowego, Zamek w Melsztynie, Tarnów XV i XVI w. Dawne fortyfikacje miejskie, Fortyfikacje dawnego klasztoru OO. Bernardynów, Tarnowscy pod Grunwaldem, Bro? dobry Grunwaldu z okolic Tarnowa, Jan Tarnowski - dziedzic Tarnowa, Jan Tarnowski - mecenas sztuki, Jan Tarnowski - wódz i teoretyk sztuki wojennej, Syn i córka hetmana.

Wystawa zosta?a przygotowana bardzo starannie pod wzgl?dem merytorycznym i artystycznym. Z obszernymi obja?nieniami nie unikaj?cymi stawiania naukowych hipotez w tematyce nie do ko?ca jeszcze wyja?nionej przez historyków i historyków sztuki.
Twórcy wystawy starali si? w niej ukaza? panoram? historii Tarnowa w pierwszych dwu wiekach istnienia miasta. Podkre?lili rol? rodu Tarnowskich herbu Leliwa nie tylko w dziejach miasta, ale tak?e pa?stwa polskiego w czasie panowania dwu ostatnich Piastów i dynastii Jagiellonów.

Otwarcie wystawy nast?pi?o 8 marca 2010 r. w ramach cyklu uroczysto?ci zwi?zanych z jubileuszem Urodzin Tarnowa.
W dniu otwarcia wystawy rozpocz??a si? równie? emisja okoliczno?ciowego bonu pami?tkowego Muzeum Okr?gowego w Tarnowie wydanego z okazji 680. rocznicy lokacji miasta.

Wystaw? wspó?finansowa? Urz?d Miasta Tarnowa.
Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.