Koronka flamandzka ze zbiorów Wilfrieda de Meyer

Koronka flamandzka ze zbiorów belgijskiego kolekcjonera, mieszkaj?cego od wielu lat w Gorlicach – Wilfrieda de Meyer prezentowana jest w Muzeum Zamek w D?bnie.
Pocz?tki tej niezwykle urokliwej koronki klockowej si?gaj? XV wieku, kiedy to równolegle we W?oszech (Mediolan, Wenecja, Bolonia) oraz w Belgii ( Brugges we Flandrii) zacz??a rozwija? si? sztuka koronkarska. Bardzo szybko rozprzestrzeni?a si? w ca?ej Europie i stanowi?a eleganck? ozdob? strojów nie tylko kobiet, ale tak?e m??czyzn. Najwi?ksz? popularno?ci? cieszy?a si? na ?redniowiecznych dworach. Misternie zdobione koronkami suknie budzi?y podziw i po??danie, by?y symbolem luksusu a? do XVIII wieku. W Brukseli z pocz?tkiem XIX wieku nad ich powstawaniem pracowa?o a? 10 tys. kobiet.
Koronka klockowa powstaje dzi?ki splataniu ze sob? nici lnianych lub bawe?nianych nawini?tych na specjalne szpulki zwane klockami. Taki ma?y „warsztat” koronkarski te? mo?na ogl?da? na wystawie. Wzór koronki klockowej nale?y najpierw narysowa? na kalce, usztywni? i przypi?? do specjalnego wa?ka–poduszki. W zale?no?ci od bogactwa wzoru, rodzaju koronki, do jej wykonania u?ywa si? od kilku do ponad stu klocków. Technika ta pozwala na uzyskanie bardzo delikatnych a?urowych koronek. Koronka klockowa znana by?a tak?e w Polsce ju? od XVI wieku, a sta?o si? to dzi?ki królowej Bonie, która sprowadzi?a z W?och nauczycieli tej techniki. Ogromny popyt na tego typu ozdoby u?ywane do dekoracji szat dworskich oraz strojów liturgicznych sprawi?, ?e popularno?? koronki ci?gle wzrasta?a. Ten rozwój trwa? a? do pocz?tków XIX wieku, kiedy to z chwil? rozpowszechnienia maszynowej produkcji, r?kodzielnicza praca zacz??a upada?. Swój renesans koronka klockowa w Polsce zacz??a na nowo prze?ywa? ju? pod koniec XIX wieku, gdy w 1883 roku z inicjatywy Heleny Modrzejewskiej otwarto w Zakopanym Krajow? Szko?? Koronkarsk?, b?d?c? jedn? z pierwszych na ?wiecie szkó? zawodowych dla kobiet. W 1899 roku podobna szko?a powsta?a w Bobowej a nieco pó?niej w Krakowie.
Na wystawie „koronka flamandzka” mo?na ogl?da? ró?ne rodzaje koronki wykonywanej odmiennymi technikami, które zachwyca? mog? bogactwem motywów i wzorów.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.