Wojciech Ruszel - rze?ba i malarstwo

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie we wspó?pracy ze Zwi?zkiem Artystów Plastyków, oddzia? w Tarnowie jest organizatorem cyklu wystaw pod wspólnym has?em: TARNOWSCY ARTY?CI W GALERII MUZEALNEJ. Celem cyklu jest promowanie dorobku tarnowskich artystów plastyków. Kolejna wystawa w tym cyklu, pt: „Wojciech Ruszel - rze?ba i malarstwo”, zosta?a otwarta w Muzeum, w Galerii Piwnica 4 maja 2010 roku.
Wojciech Ruszel urodzi? si? 1959 roku w Tarnowie. Na co dzie? zajmuje si? rze?b? i malarstwem oraz renowacj? starych mebli, a tak?e stosuj?c tradycyjne metody i ?rodki wykonuje precyzyjne repliki mebli historycznych. Uczestniczy? w wielu zdarzeniach plastycznych i kulturalnych na terenie Tarnowa, Nowego S?cza i Warszawy. Wykona? m.in. rze?b? portretow? Z. Strza?kowskiego dla Szko?y Podstawowej w Zawadzie, ko?o Tarnowa. Bra? udzia? w warsztatach „Tarnowskie Klimaty” w 2005 i 2008 roku. W cyklu Strefa Fantazji Tygla Kultury w kawiarni „Teatralna” w Tarnowie w roku 2007, zorganizowa? indywidualn? wystaw? rze?by i malarstwa. Bierze udzia? w plenerach krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w wielu wystawach zbiorowych. Jego prace znajduj? si? w kolekcjach prywatnych w kraju i za granic?. Swoje prace przekazuje na akcje charytatywne, na rzecz dzieci. Jest cz?onkiem Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków, Okr?g Krakowski, oddzia? w Tarnowie.
O swojej twórczo?ci mówi: „ W gonitwie, problemach ?ycia codziennego, rze?ba i malarstwo jest ucieczk? w ?wiat magiczny. Jest uspokojeniem mojego burzliwego wn?trza. W trakcie rze?bienia czuj? si? jak upojony, s? to chwile skradzione z ?ycia codziennego. Twórczo?? dla mnie jest kropl? dr???c? ska?? centymetr po centymetrze, gdzie przemienia si? w obraz rzeczywisty. Uwa?am, ?e w ka?dym kawa?ku drewna, we wszystkich bry?ach kamienia, zamkni?ta jest odwiecznie rze?ba. Aby jednak si? ujawni?a musi zaistnie? ta szczególna i niezmiernie rzadka chwila spotkania konkretnego cz?owieka z tym a nie innym okruchem ?wiata. Malarstwo jest wej?ciem w inny ?wiat, ?wiat wyobra?ni, ?wiat przetworzony, ?wiat pe?en kolorów”
Wystawa b?dzie czynna do 7 czerwca 2010 r.

Wystawa odbywa si? pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa

Sponsorzy:
Bodoni-Reklama Wizualna
Hortar


Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.