Wystawa: Porcelana mi?nie?ska - 300 lat manufaktury

Przez najbli?sze miesi?ce w Sali Rycerskiej na d?bi?skim Zamku mo?na podziwia? bogat? kolekcj? porcelany, pochodz?c? z Manufaktury w Mi?ni.

Jubileusz 300-lecia Królewskiej Manufaktury w Mi?ni, sta? si? pretekstem do pokazania jej wyrobów na specjalnie zorganizowanej wystawie. Na okres trzech miesi?cy porcelana zape?ni Sal? Rycersk? na zamku w D?bnie.
Po raz pierwszy w powojennej historii tarnowskiego Muzeum tak bogata kolekcja porcelany opu?ci swoje sta?e miejsce ekspozycji - tarnowski Ratusz i zostanie zaprezentowana w innym obiekcie muzealnym. Jednak ranga tego jubileuszu i trwaj?cy remont Ratusza, s? wystarczaj?cym pretekstem do takich dzia?a?.
Zbiór porcelany tarnowskiego Muzeum, liczy ponad 3.000 przedmiotów, z czego a? 807 pochodzi z Manufaktury w Mi?ni. Muzeum od lat gromadzi i systematycznie uzupe?nia ten cenny zbiór, jednak jego zasadniczy trzon stanowi? zbiory - depozyt ksi??nej Claude i ksi?cia Paw?a Sanguszków.
W?ród ponad 300 wystawianych eksponatów, na wystawie mo?na zobaczy? te najstarsze - datowane na 1710 rok, jak i pó?niejsze, a? do pochodz?cych z ko?ca XIX wieku.
Prezentowane wyroby, pozwalaj? prze?ledzi?, na podstawie najbardziej reprezentatywnych eksponatów, kolejne etapy dzia?alno?ci Manufaktury. Ka?dy okres w dzia?alno?ci wytwórni, ma na wystawie swój odpowiednik, co mo?ecie Pa?stwo zobaczy? sami na tej wystawie.
Znale?? tu mo?na ró?norodne formy naczy?: od czajników, imbryków, fili?anek, spodków, po talerze i porcelanowe figurki. Od ma?ych przedmiotów, po eksponaty znacznie wi?kszych rozmiarów. Wystawa pozwala tak?e na pokazanie najbardziej charakterystycznych elementów zdobniczych stosowanych przez ca?e lata w Mi?ni. Cz??? z nich wykonywanych jest nadal. Pozosta?e cz?sto na?ladowano i podrabiano w innych manufakturach porcelany.
Ciekawostk? na wystawie jest tzw. „Serwis Ptaszkowy”, licz?cy oko?o 500 sztuk, który daje wyobra?enie o skali i masowo?ci zamawianych i produkowanych wyrobów, w tym przypadku tylko dla jednej rodziny ksi???cej. Sanguszkowie, w miar? jego u?ywania, systematycznie dokupywali – uzupe?niali brakuj?ce cz??ci serwisu. Jego nazwa zosta?a przyj?ta od motywu zdobniczego – ptaków, r?cznie malowanych na naczyniach.
Niektóre eksponaty, po raz pierwszy zostan? pokazane szerszej publiczno?ci.
Oprócz tego na wystawie mo?na zobaczy? tak?e wizerunki elektorów saskich – za?o?ycieli mi?nie?skiej Manufaktury i podobizny przedstawicieli ksi???cego rodu Sanguszków, przedwojennych w?a?cicieli znacznej cz??ci prezentowanej porcelany.
Wystawa, na któr? Pa?stwa serdecznie zapraszamy jest wyj?tkow?, okazj? zapoznania si? z tak du?ym zbiorem porcelany mi?nie?skiej, o niezwykle wysokim poziomie artystyczny w kraju.
Honorowy patronat nad wystaw? obj?? dr Heinz Peters, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

Wystawa ma miejsce w ramach ?wi?toja?skiej Nocy  Muzealnej.

G?ówny Sponosor: Enion - Grupa Tauron

Sponsorzy: Hortar, Sad-Mar Gospodarstwo Sadowniczo-Winogradnicze  Marta i Marcin Ostr?ga

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.