Woda w malarstwie

W dniu 28 pa?dziernika, o godzinie 18.00 w Villa Badia w Leno (W?ochy), w galerii Fondazione Dominato Leonense, mia?o miejsce otwarcie wystawy po?wi?conej tematyce wody pt. 'Terre d'acqua'. Wystawa ta b?dzie prezentowana w miesi?cach listopad - grudzie? 2007 we W?oszech.

Jest to trzeci, po dwóch poprzednich wystawach ("Gabriel Morvay - powrót", Tarnów 2006 i "Karol Wojty?a i jego ziemia", Leno 2007), projekt Muzeum Okr?gowego w Tarnowie, realizowany wspólnie z Fondatione Dominato Leonense we W?oszech.
Otwarta we Leno ekspozycja inauguruje cykl wystaw, po?wi?conych tematyce wody, prezentowanych kolejno w krajach partnerskich w 2008 roku: w Polsce, na W?grzech i na S?owacji.

Za?o?eniem realizowanych wystaw jest, z jednej strony - ukazanie wspólnych w?tków tematycznych, niemal?e identycznych w ró?nych krajach i obszarach kulturowych, a drugiej - wskazanie na lokalne tematy i specyfik? krajobrazow? danego obszaru. Jest szukaniem nie tylko wspólnych europejskich korzeni, ale zwróceniem uwagi na ró?norodno?? wynikaj?c? z tradycji i specyfiki danego kraju. Jest jednak, przede wszystkim, promocj? kraju i jego artystów, tak dawnych jak i wspó?czesnych. Temat wody, sta? si? inspiracj? malarstwa, na ca?ym ?wiecie. Zmienia? si? wraz z przeobra?eniami zachodz?cymi w sztuce na przestrzeni wieków.

Zbiory malarstwa w Muzeum Okr?gowy w Tarnowie licz? obecnie ponad 5 tys. eksponatów. S? to zasadniczo dwa zespo?y: kolekcja sztuki polskiej (XVIII-XX w.) i druga - zwi?zana z tarnowskim ?rodowiskiem plastycznym.
Tarnów jest miastem le??cym w dorzeczu dwóch górskich rzek, Dunajca i Bia?ej. Przez samo miasto, jego historyczn?, najstarsz? zabudow?, przep?ywa potok W?tok, motyw pojawiaj?cy si? w pracach tarnowskich plastyków. W pobli?u miasta, znajduj? si? jeziora i sztuczne zbiorniki wodne, zapory w Czchowie i Ro?nowie, miejsca rekreacji i sportów wodnych.

Woda jako motyw przedstawie? malarskich, rzeki, jeziora, strawy, strumienie, cz?sto pojawia si? w obrazach miejscowych artystów. Prace wspó?czesnych, tarnowskich plastyków, uzupe?ni? prezentacj? dawnego malarstwa polskiego w przysz?ym roku w tarnowskim Ratuszu.

Zapowiedzi? wystawy w Muzeum Okr?gowym w Tarnowie w marcu 2008 roku, by?a w Leno informacja z tekstem wprowadzaj?cym do tarnowskiej ekspozycji i z reprodukcjami obrazów: Jana Nepomucena G?owackiego (1802-1847), Morskie Oko; Józefa Che?mo?skiego (1849-1914), Zachód s?o?ca. Jezioro o zmierzchu; Micha?a Dziewa?skiego (1863-1947), Drewniany most na rzece Bia?ej pod Tarnowem i Zofii Stryje?skiej (1894-1976), Dziewczyna rzuca wianek na wod?.

Informacje o wystawie oraz o wcze?niejszych wspólnych projektach: www.fondazionedominatoleonense.it

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.