Zapraszamy na wystaw? plenerow? w Zagrodzie Wincentego Witosa

W tym roku przypada 90. rocznica powo?ania Wincentego Witosa na urz?d premiera Rz?du Obrony Narodowej. W dramatycznej sytuacji Polski w wojnie z Rosj? Sowieck?, 24 lipca 1920 roku wójt z Wierzchos?awic obj?? po raz pierwszy funkcj? Prezydenta  Ministrów.
Tak o tym wydarzeniu pisa? W. Witos w swoich wspomnieniach :

„... Jednego dnia , który nie by? ani ?wi?tecznym, ani jarmarcznym, a przez to na zgromadzenia nieodpowiednim, zosta?em w domu celem orki pod ?ubin i wywiezienia  troch? nawozu w pole. Oko?o godziny trzeciej po po?udniu zwróci? mi uwag? parobek zaznaczaj?c, ?e jakie? auto zajecha?o na podwórze domu, zapewne wi?c do mnie. Roboty nie przerwa?em, wiedz?c, ?e jak kto ma do mnie interes, to mnie na pewno znajdzie. Nie omyli?em si?, gdy? za par? minut przyby? na pole oficer, z min? ogromnie powa?n?, a upewniwszy si?, ?e ma  ze  mn? do czynienia, o?wiadczy? bardzo uroczy?cie, ?e przyje?d?a od Naczelnika Pa?stwa, p. Pi?sudskiego  i ma jego rozkaz, a?eby mnie natychmiast przywióz? do Warszawy…”

Konsolidacja ca?ego narodu polskiego przez ch?opskiego premiera pozwoli?a obroni? zagro?on? niepodleg?o??. Praca rz?du pod Jego przewodnictwem doprowadzi?a do zawarcia pokoju i ustalenia granic pa?stwa zarówno na wschodzie jak i na zachodzie. Wincenty Witos o pracy swego gabinetu powiedzia?: „Cud Wis?y poprzedzi? cud jedno?ci. Bez drugiego nie by?oby pierwszego”.
O tym znacz?cym wydarzeniu Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos?awicach
pragnie przypomnie? poprzez  wystaw? : „Wincenty Witos – Premier z Wierzchos?awic”.
Sk?ada si? ona z dwóch cz??ci, jedn? stanowi? prace plastyczne uczniów szkó? podstawowych z gminy Wierzchos?awice , druga cz??? zawiera dokumenty, fotografie oraz materia?y prasowe z okresu dzia?alno?ci Rz?du Obrony Narodowej..
W prezentowanym na wystawie expose Premiera Witosa czytamy m.in.:
…Rz?d ten nie przychodzi ze szczegó?owym programem swej pracy, wychodz?c z za?o?enia, ?e program ten stworzy?y i podyktowa?y wypadki i da si? on skre?li? w s?owach niewielu, w s?owach: obrona Pa?stwa, zako?czenie wojny i zawarcie sprawiedliwego i trwa?ego pokoju. ..
Ekspozycja ta stanowi niekonwencjonaln? lekcj? historii, w której oprócz historycznych dokumentów mo?emy obejrze? premiera ,wójta z Wierzchos?awic widzianego „oczami dziecka”.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy, któr? prezentujemy na podwórku Muzeum do ko?ca wakacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.