65 lat Tarnowskiego Oddzia?u ZPAP - archiwalia (Wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej)

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie we wspó?pracy ze Zwi?zkiem Polskich Artystów Plastyków, Oddzia? w Tarnowie, jest organizatorem cyklu wystaw pod wspólnym has?em: "Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej". Celem cyklu jest promowanie dorobku tarnowskich artystów plastyków. Kolejna wystawa dotycz?ca obchodzonego w tym roku jubileuszu 65 – lecia Tarnowskiego Oddzia?u ZPAP zosta?a otwarta 13 wrze?nia w Galerii „Piwnica” (fotogaleria z wernisa?u).
Autorem niniejszej wystawy, która jest zatytu?owana „65 lat Tarnowskiego Oddzia?u ZPAP – archiwalia” jest Stanis?aw Chmiel, artysta plastyk, nauczyciel w Zespole Szkó? Plastycznych w Tarnowie. O wystawie mówi: „Po ka?dym spotkaniu, zebraniu, wystawie pozostaj? ?lady... Zbierane skrz?tnie protoko?y, plakaty, katalogi, zdj?cia. Zwykle le?? potem zakurzone na pó?kach, w szafach, przewi?zane sznurkiem w tekturowych pud?ach. Rzadko si?gamy do tych ?wiadków przesz?o?ci, zwykle tylko po to by od?wie?y? pami??, albo zliczy? dokonania przed jak?? rocznic?. Przejmuj?c kiedy? wraz z funkcj? cz?onka Zarz?du ocala?e po stanie wojennym resztki naszej zwi?zkowej dokumentacji postanowi?em, ?e kiedy? musz? zaistnie? w formie odr?bnej wystawy. Zafascynowa?o mnie w tych po?ó?k?ych papierach to, jak wiele istotnych szczegó?ów o ludziach, czasach i zdarzeniach mo?emy wy?uszczy? z tych drobiazgów, wyczyta? mi?dzy wierszami...”.
Wystawa b?dzie czynna do 3 pa?dziernika 2010 r.

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

Sponsor wystawy: HORTAR
Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.