Wyj?tkowy XIX wieczny serwis zwany ?Ptaszkowym? na ekspozycji w Zamku w D?bnie

Przez kolejne miesi?ce w Sali rycerskiej na Zamku w D?bnie mo?na podziwia? wyj?tkowy XIX wieczny serwis zwany „Ptaszkowym”. Do tej pory prezentowana by?a tylko niewielka cze?? tej wspania?ej zastawy. Obecnie publiczno?? mo?e ogl?da? w ca?ej okaza?o?ci poszczególne cz??ci serwisu, który liczy nieco ponad 500 sztuk.
Nowa ekspozycja jest kontynuacj? wystawy jubileuszowej „Porcelana mi?nie?ska – 300 lat manufaktury”, która przez ostatnie miesi?ce prezentowa?a najbardziej charakterystyczne eksponaty w poszczególnych etapach dzia?alno?ci najstarszej europejskiej wytwórni porcelany.
W posiadaniu mi?nie?skiego serwisu „Ptaszkowego” by?a rodzina Ksi???t Sanguszków, do 1945 roku w?a?ciciele pa?acu w Gumniskach. Wszystkie naczynia mia?y charakter u?ytkowy i wraz z ich eksploatacj? by?y uzupe?niane i zamawiane w Mi?ni na przestrzeni ca?ego XIX wieku. W tarnowskiej kolekcji zachowa?o si? 507 cz??ci zastawy. Zdumiewa mnogo?? i ró?norodno?? obiektów oraz precyzja zdobienia szczegó?ów. Serwis zosta? nazwany „Ptaszkowym” z uwagi na zastosowany motyw zdobienia, czyli finezyjnie malowane ptaszki siedz?ce na ga??zkach z li??mi, ró?ne na pojedynczych naczyniach.

Zastawa sk?ada si? z kilku cz??ci: ?niadaniowej, obiadowej, deserowej i kawowej. Widz ma okazj? podziwia? poszczególne fragmenty u?o?one chronologicznie w gablotach.
Cz??? ?niadaniowa sk?ada si? z du?ych pó?kulistych fili?anek oraz silnie wg??bionych spodków, przeznaczonych prawdopodobnie do picia bia?ej kawy, oraz mniejszych-do herbaty lub czekolady. Nale?? do niej tak?e ró?norodne talerzyki, wi?ksze lub mniejsze imbryczki a tak?e mleczniki, kieliszki pod jajka i kilka ma?ych dzbanuszków na ?mietank?. Ca?o?? dope?niaj? cukiernice, z pokrywami, z uchwytami w formie rozwini?tych p?czków ró?y.
Cz??? obiadowa to poka?na ilo?? talerzy p?ytkich, g??bokich, kilka du?ych pó?misków owalnych ró?nej wielko?ci, salaterki, sosjerki i solniczki. Te ostatnie s? najbardziej dekoracyjnymi formami cz??ci obiadowej serwisu. Maj? form? figurek dziewczynki lub ch?opca siedz?cych na szczycie dwóch koszyczków z kab??czkami.
Cz??? deserowa zestawu to najpi?kniejsza cz??? ca?ej „Ptaszkowej” zastawy. Wyst?puje bogatsza dekoracja w formie wielobarwnych scenek rodzajowych z ptactwem domowym na tle zabudowa? gospodarskich. Sk?adaj? si? na ni? talerze p?ytkie, a?urowe talerzyki deserowe i poka?na ilo?? mniejszych i wi?kszych pater wspartych na grubej, profilowanej nodze, zwie?czonych ptaszkiem, prawie naturalnej wielko?ci.    
Cz??? kawow? serwisu stanowi? subtelne, ma?e romboidalne fili?anki ze spodkami, wykonane z cieniutkiej porcelany.
W muzeach polskich serwis „Ptaszkowy” jest rzadkim przyk?adem tak kompletnie zachowanego zespo?u porcelany sto?owej, wyró?niaj?cym si? zarówno ilo?ci? i funkcj? jak i ró?norodno?ci? i precyzj? barwnych dekoracji. Jego mi?nie?skie pochodzenie oraz wymienione wy?ej cechy, lokuj? go na poczesnym miejscu w tarnowskiej kolekcji.

Wystawa jest prezentowana w Muzeum Zamek w D?bnie - oddziale Muzeum Okr?gowego w Tarnowie do ko?ca stycznia 2011 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.