Micha? Por?ba - malarstwo - wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie we wspó?pracy ze Zwi?zkiem Polskich Artystów Plastyków, oddzia? w Tarnowie jest organizatorem cyklu wystaw pod wspólnym has?em: TARNOWSCY ARTY?CI W GALERII MUZEALNEJ. Celem cyklu jest promowanie dorobku tarnowskich artystów plastyków. Kolejna wystawa w tym cyklu: „Micha? Por?ba – malarstwo”. OTWARCIE WYSTAWY odby?o si? 7 lutego 2011 r.

Micha? Por?ba urodzi? si? w 1964 roku w Tarnowie. W 1992 r. uko?czy? studia w WSP w Krakowie, gdzie uzyska? dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ireny Popio?ek i prof. Aleksandra Pie?ka. Zajmuje si? malarstwem, rysunkiem, rze?b?, a tak?e dzia?aniami parateatralnymi i performance.
Jest nauczycielem i wyk?adowc? z kilkunastoletnim do?wiadczeniem i ogromnym dorobkiem, zarówno w dziedzinie edukacji, jak i twórczo?ci. Pracowa? w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ?redniej, a tak?e wyk?ada? w Krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Wraz z El?biet? i Witoldem Pazera prowadzi? pracowni? plastyczn? w Tarnowskim Centrum Kultury, gdzie zajmowa? si? organizowaniem plenerów, seminariów, wyk?adów i warsztatów. Wspó?pracowa? z InSEA (Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztuk?) - Polski Komitet w ?odzi i ODM w Tarnowie. W TCK stworzy? autorski Teatr Plastyczny APRAPLA, który z powodzeniem wyst?powa? na wielu festiwalach, np.: Festiwal Dzia?a? Plastycznych i Teatralnych w Tczewie oraz Festiwal Komedii TALIA w Tarnowie.
Pracowa? w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie gdzie uczy? malarstwa i rysunku. Jest wyk?adowc? na podyplomowym kursie z zakresu „Sztuka” organizowanym przez MCDN.
Nale?y do Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków. Ma na swoim koncie wiele osi?gni?? w dziedzinie twórczo?ci. Jest autorem pomnika Jana Szczepanika – „Polskiego Edisona”, usytuowanego w centrum Tarnowa. Uczestniczy? w kilkudziesi?ciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju jak i za granic?. Za swoj? dzia?alno?? otrzyma? wiele nagród.
Wystawa b?dzie czynna do 6 marca 2011 r.

FOTOGALERIA PRAC MICHA?A POR?BY

 

Sponsor: HORTAR

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.


Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.