70 lat Ko?a ?owieckiego Darz-Bór w Tarnowie.

W Muzeum Etnograficznym w Tarnowie trwa wystawa po?wi?cona dzia?alno?ci Ko?a ?owieckiego Darz-Bór w Tarnowie. Wernisa? nast?pi? 12 listopada b.r. Wystawa b?dzie czynna do 2 grudnia. Poni?ej przedstawiamy na naszej stronie histori? Ko?a opracowan? przez Ryszarda Wolanowskiego.

Wiosn? 1937r grupa my?liwych zrzeszonych w Bractwie Kurkowym w Tarnowie postanowi?a utworzy? kó?ko my?liwskie. 14-tu braci mi?dzy innymi R. Serwi?ski, A. Czaderski, A. Skowron i pó?niejszy wieloletni Prezes Ko?a L. Polak utworzy?o pierwsz? organizacj? my?liwsk? w Tarnowie i na Ziemi Tarnowskiej. Dobrze zapowiadaj?c? si? dzia?alno?? Ko?a My?liwskiego Bractwa Kurkowego przerwa? wybuch II Wojny ?witowej. Na okres wojny strzelby ukryto a cz?onkowie ko?a walczyli z okupantem w szeregach Wojska Polskiego i ruchu oporu. Zgin?li-brat Robert Paw?owski i Józef Rusinowski.

Ko?o wznowi?o dzia?alno?? w listopadzie 1945r. Przyst?pili do niego cz?onkowie za?o?yciele oraz nowi my?liwi. W okresie powojennym Ko?o dwukrotnie zmienia?o nazw?. W 1959r przyjmuje nazw? Ko?o ?owieckie Darz-Bór w Tarnowie. Nazwa ta obowi?zuje do dzi?. Obecnie Ko?o nasze liczy 50 cz?onków w tym jedn? Dian?.

W rocznic? 70- lecia powstania ko?a ze wzruszeniem wspominamy my?liwych, którzy od nas odeszli do Krainy Wiecznych ?owów, mi?dzy innymi: prezesów Leona Polaka i Fryderyka Kute, ?owczych Antoniego Kawalerskiego, Kazimierza Tarnowskiego, Wac?awa Marca, kolgów Antoniego Byszewskiego, Adama Czaderskiego, Mieczys?awa Hrubego, Stanis?awa, Zdzis?awa, Józefa Tarnowskich, Antoniego Skowrona, Jana Por?bskiego, wieloletniego skarbnika ko?a Janusza Kawalerskiego, d?ugoletnich stra?ników ?owieckich W?adys?awa Starca Jana K?uska oraz wielu wielu niezapomnianych kolegów. Niech im wiecznie szumi knieja.

Gospodarka ?owiecka:
Ko?o gospodaruje na dwóch obwodach ?owieckich. Jeden le?y na P?askowy?u Tarnowskim dotyka pó?nocno wschodnich granic miasta Tarnowa. Obwód nr 82 (8659 ha) obejmuje tereny gminy Lisia Góra i Woli Rz?dzi?skiej. Drugi obwód nr. 52 (5090 ha) le?y na terenie gminy Jod?owa. ?owisko nr. 82 le??ce na P?askowy?u Tarnowskim nale?y do tarnowskiej dziedziny klimatycznej (jedna z najcieplejszych w Polsce). Na tym obszarze mamy do czynienia z faun? wybitnie nizinn?. W obwodzie nr. 52 (Jod?owa) le??cym na Pogórzu Ci??kowickim spotykamy faun? nizinn? jak i faun? górsk?. Do zwierz?t ?ownych ?yj?cych w naszych ?owiskach zaliczamy: ?osie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, jenoty, kuny, zaj?ce, ba?anty, kuropatwy, s?onki, jarz?bki, go??bie grzywacze, dzikie kaczki i g?si. Nowymi przybyszami w naszych ?owiskach s? jenoty i bobry. Ba?anty (chocia? ich ojczyzn? jest Azja) ?yj? w naszych ?owiskach. Ko?o nasze jako pierwsze w powiecie tarnowskim rozpocz??o hodowl? wolierow? ba?antów. W ostatnich latach ?owiska nasze zasilane s? m?odymi ba?antami oraz kuropatwami które wpuszczane s? wczesn? wiosn?. Du?ym k?opotem ostatnich lat jest przyrost populacji lisów oraz innych szkodników wzi?tych pod ochron?.

Kynologia:
Hodowla psów my?liwskich ma w naszym kole kilkudziesi?cioletni? tradycj?. Zapocz?tkowa? j? kol. Kazimierz Tarnowski jeszcze przed II Wojn? ?wiatow?. Psy z jego hodowli zdobywa?y I miejsca na konkursach i wystawach. Swoj? pasj? do psów my?liwskich zarazi? wielu kolegów ze swojego ko?a. Psy braci Stanis?awa i Józefa Tarnowskich, Jana ?abudy, Stanis?awa Marcinowskigo startowa?y z powodzeniem w wielu konkursach i wystawach. Koleg? Kazimierza Tarnowskiego (odznaczony "Z?omem") wspominamy organizuj?c Field-Trialsy (konkursy polowe psów my?liwskich) jego imienia na terenie Tarnowskiego Okr?gu ?owieckiego. Hodowl? psów my?liwskich w naszym kole z bardzo dobrymi wynikami na konkursach i wystawach prowadz? koledzy Jan i Wojciech Tarnowscy, Stanis?aw Ch?opek, Grzegorz Kural, Andrzej Kuta. Kolega Wojciech Tarnowski zosta? wpisany do Wielkiej Ksi?gi ?owców Polskich, a w 2006r. zosta? odznaczony najwy?szym odznaczeniem ?owieckim Z?om.

Strzelectwo:
Cz?onkowie naszego ko?a byli inicjatorami budowy strzelnic my?liwskich w Tarnowie i Fiuku k. ?abna na których w latach 50-tych, 60-tych, 70-tych, i do ko?ca lat 80-tych wygrywali w wielu zawodach tak indywidualnie jak i dru?ynowo. Znakomitymi wynikami w zawodach strzeleckich mogli poszczyci? si? kol. Jan Por?bski, Stanis?aw Marcinowski, Janusz Kawalerski, Józef Tarnowski. Jan ?abuda, Stanis?aw ?abuda. Dwaj kol. Kazimierz i Jan Tarnowscy s? posiadaczami klasy mistrzowskiej w strzelaniu my?liwskim.

Ciekawostki:
Pierwszego w naszych ?owiskach byka ?osia i jedynego jak do tej pory strzeli? kol. Leszek Micho?. Kolega Marcin Ciocho? w 2004 r. strzeli? pierwszego jenota.
Obecny sk?ad Zarz?du Ko?a Darz-Bór w Tarnowie. Prezes: Jan Tarnowski ?owczy: Stanis?aw Twardy Sekretarz: Grzegorz Kural Skarbnik: Mieczys?aw Tarnowski

Opr. Ryszard Wolanowski /cz?onek ko?a/

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.