Marek Sak ? Pejza?e ? wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie we wspó?pracy ze Zwi?zkiem Polskich Artystów Plastyków, oddzia? w Tarnowie jest organizatorem cyklu wystaw pod wspólnym has?em: TARNOWSCY ARTY?CI W GALERII MUZEALNEJ. Celem cyklu jest promowanie dorobku tarnowskich artystów plastyków. Kolejna wystawa w tym cyklu: „Marek Sak – pejza?e” zosta?a otwarta 14 marca 2011 r. w Galerii Piwnica.

zobacz fotogaleri? z wernisa?u

Marek Sak urodzi? si? w 1960 roku w Tarnowie. Jest absolwentem Tarnowskiego Liceum Sztuk Plastycznych. W roku 1989 uko?czy? studia w PWSSP (obecnie Akademia Sztuk Pi?knych) w ?odzi. Studiowa? na Wydziale Grafiki; drzeworyt u Andrzeja Bartczaka, rysunek u Leszka Rózgi. Dyplom uzyska? w Pracowni Technik Litograficznych u Jerzego Grabowskiego. Obecnie pracuje w Akademii Sztuk Pi?knych im. W?. Strzemi?skiego w ?odzi oraz w Uniwersytecie ?ódzkim. Zaj?cia ze studentami ma te? w innych, prywatnych uczelniach. Oprócz dzia?alno?ci pedagogicznej zajmuje si? twórczo?ci? artystyczn?. Maluje olejno, rysuje, rze?bi, uprawia litografie i inne techniki graficzne. Na swoim koncie posiada ogromny dorobek artystyczny (kilkadziesi?t wystaw indywidualnych i udzia? w kilkudziesi?ciu wystawach zbiorowych). Swoje prace prezentowa? i prezentuje zarówno w kraju jak i za granic?. Jest cz?onkiem Stowarzyszenia Artystów ?w. Jerzego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego "Wiklina".
Jego twórczo?? trudno jest zakwalifikowa? do jakiegokolwiek kierunku w sztuce, równie? sam z ?adnym si? nie uto?samia. Postrzega si? j? dwukierunkowo, jakby istnia?y w niej dwa zupe?nie odmienne przeciwstawne sobie nurty: z jednej strony realistycznie ujmowany pejza?, a z drugiej przedstawiany w formach abstrakcyjnych „?wiat sennych marze? i erotycznych skojarze?”, ?wiat symboli, groteski i metafor.

O sobie mówi:
„Nie mam jednej ulubionej techniki ani w grafice, ani w malarstwie, a tym bardziej w rze?bie. Z przyjemno?ci? próbuj? dostosowa? ?rodki do opracowywanego tematu. Czasem ??cz? ró?ne techniki, aby uzyska? pe?ni? wypowiedzi. Moje g?ówne inspiracje pochodz? z naszej ludzkiej kultury, do dzia?ania prowokuj? mnie szeroko rozumiane mity z najbardziej witaln? ich cz??ci?. Nie jest to jedyny temat, którym si? zajmuj?. Z równ? pasj? zajmuj? si? pejza?em malowanym prosto z natury „w krzakach” i nie ma nic przyjemniejszego jak szum wiatru, s?o?ce, czy brz?czenie owadów, które próbuj? zatrzyma? na marnym kawa?ku p?aszczyzny”.
 
Stanis?aw Pot?pa pisa? o nim:
„Jest artyst? o wielkiej wra?liwo?ci, niekonwencjonalnym, poetyckim i drapie?nym, który buduje sw? sztuk? nie w oparciu o wyspekulowane chwyty, ale o g??bokie prze?ycie, wysnuwaj?c sw? sztuk? z poetyckiej wizji”.

Wystawa b?dzie czynna do 10 kwietnia 2011 r.
Serdecznie zapraszamy.

Sponsor wystawy: Winiarnia Lippóczy Pince

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.