Bogna Toczek - ?ojewska ? Malarstwo - wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie we wspó?pracy ze Zwi?zkiem Polskich Artystów Plastyków, oddzia? w Tarnowie jest organizatorem cyklu wystaw pod wspólnym has?em: TARNOWSCY ARTY?CI W GALERII MUZEALNEJ. Celem cyklu jest promowanie dorobku tarnowskich artystów plastyków. Kolejna wystawa w tym cyklu: „Bogna Toczek - ?ojewska - Malartwo” zosta?a otwarta 18 kwietnia 2011 r.

FOTOGALERIA WYSTAWY

FOTOGALERIA WERNISA?U

Artystka urodzi?a si? w Tuchowie. Jest absolwentk? Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pi?knych) w Poznaniu. W 1972 roku uzyska?a dyplom w dziedzinie grafiki. Pomimo uko?czenia wydzia?u grafiki po?wi?ci?a si? malarstwu, które sta?o si? Jej pasj?, a studiowa?a je w pracowni prof. Eustachego Wasilkowskiego. Od 1975 roku na sta?e zwi?za?a si? z Tarnowem i przenios?a do ZPAP Okr?g Krakowski – Oddzia? w Tarnowie, (wcze?niej by?a w Oddziale Katowickim).
Przyst?pi?a do Tarnowskiej „Grupy 13” (za?o?onej w 1972 roku przez Juliana Grabowskiego). Swoje prace pokazywa?a przewa?nie na wystawach lokalnych, organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych. Oprócz tego Jej obrazy mo?na by?o ogl?da? na ogólnopolskich wystawach zbiorowych w Tarnowie, Gda?sku, Nowym S?czu, D?bicy (przewa?nie by?y to Salony Jesienne organizowane przez BWA). Ma na swoim koncie dwie wystawy indywidualne, które by?y pokazywane w Tarnowie w roku 1976 i 1977.
Jej prace znajduj? si? w zbiorach Muzeum Okr?gowego w Tarnowie, oraz prywatnych w kraju i za granic?.
Obrazy, które malowa?a na pocz?tku swej twórczo?ci charakteryzuje ekspresja oparta na realizmie. W pó?niejszych pracach pojawiaj? si? coraz to bardziej fantastyczne formy przypominaj?ce niekiedy krajobrazy. Ich tre?? autorka zaczerpn??a z w?asnych wewn?trznych prze?y? i stanów emocjonalnych. Malowa?a tak?e portrety i martwe natury.
 Na wystawie prezentujemy obrazy, które jeszcze znajduj? si? w r?kach artystki, jest ich ju? niewiele, gdy? od kilkunastu lat nie maluje. Ta zako?czona na pewnym etapie ?ycia twórczo?? zosta?a spowodowana ci??k? i nieuleczaln? chorob?, która na sta?e przyku?a J? do ?ó?ka. Wystawa jest niew?tpliwie szans? dla kolekcjonerów i osób zainteresowanych twórczo?ci? Bogny Toczek - ?ojewskiej, aby swoje zbiory powi?kszy?.

Stanis?aw Pot?pa pisa? o jej twórczo?ci:
„…Zapewne jej obrazy s? zupe?nie nieczytelne dla naiwnych realistów szukaj?cych potwierdzenia zewn?trzno?ci. Dla tych jednak, którzy umiej? czyta? sensy w ka?dym ludzkim zachowaniu te sensy s? tam zawarte; dla tych, którzy wiedz?, ?e sztuka jak si? zdaje jest ci?giem dalszego ludzkiego istnienia tyle, ?e zmaterializowanym lub urzeczowionym, jak to mówi Antoni Moniuszko dla tych malarstwo Bogny nie b?dzie niezrozumia?e. Je?eli nawet w kot?uj?cej si? magmie form, poci?gni?? p?dzla, trudno od razu odczyta? sensy, mimo ?e malarstwo to buduje przestrze?, to w?a?nie dlatego, ?e jest to malarstwo tak g?ste, jakby wszystko mia?o by? powiedziane na jednym p?ótnie….”

Wystawa b?dzie czynna do 15 maja 2011 roku.
Serdecznie zapraszamy.

 

WSZYSTKIE EKSPONOWANE NA WYSTAWIE OBRAZY B?D? DOST?PNE DO SPRZEDA?Y.

 

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.