Siedemdziesi?t siedem spojrze? na Tarnów - wystawa Adama Ja?ca w Muzeum Etnograficznym

Adam Janiec swoj? opowie?? o Tarnowie, w 77 ma?ych, zachwycaj?cych obrazkach -jak sam przyznaje, opar? na starej, czarno-bia?ej fotografii z prze?omu XIX i XX wieku, nadaj?c jej pi?tno w?asnego stylu, poetyckiego odczucia klimatu miejsca, jego kolorytu, ?wiat?a i nastroju. Pokazuje nam miasto Tarnów, na pozór to, które znamy, ale tak naprawd? miasto, którego ju? nie ma. W swojej plastycznej opowie?ci wyznaje nam t?sknot? za urokiem ma?ych, mo?e sennych miasteczek galicyjskich, (do których na le?a? Tarnów), gdzie ?ycie toczy?o si? bez po?piechu, zgie?ku, ha?a?liwej komunikacji, reklam wkradaj?cych si? w krajobraz miejski. Taki Tarnów zatrzymany w kadrze fotografii, a przetransponowany w obrazy Artysty jawi nam si? nostalgicznie, w zau?kach uliczek, skwerków czy urokliwych kamieniczek.
Lekko szkicowa forma obrazów pog??biaj?ca wra?enie ulotno?ci oraz linearne formy bry? architektonicznych, które uleg?y rozlu?nieniu, a tak?e traktowanie powierzchni obrazu jako palety rozdrobnionych, swobodnie k?adzionych plam koloru, przenosz? nas w ?wiat troch? odrealniony - ba?niowy.
W okresie romantyzmu upatrywano w kolorze warto?ci zarówno poetyckie jak i muzyczne, uznano w nim pot??ny ?rodek artystyczny przemawiaj?cy wprost do duszy widza.
Tak te? czyni Adam Janiec stosuj?c stylistyk? niuansu kolorystycznego (mo?na by j? tak?e okre?li? estetyk? kontemplacji). Poprzez do¬bór struktur kolorystycznych opartych na subtelno?ciach, operuj?c w wi?kszo?ci obrazów ukrytym ?wiat?em, ukaza? naszym oczom weduty, które odbieramy sercem. W tych ma?ych, kameralnych formach obrazów uda?o si? Arty?cie wyrazi? ulotno??, wdzi?k, subtelno?? i to, co nieuchwytne, duchowe.
Ta wystawa powoduje, ?e chce si? mo?e po raz kolejny wróci? w miejsca wskazane przez Autora, odnale?? to, co pozosta?o, by zweryfikowa? w?asn? wra?liwo??.
?yjemy w czasach, kiedy liryczno-sentymentalne artefakty z dawnych lat odchodz? zbyt ?atwo w niepami??. Obserwujemy dwubiegunowo?? sztuki, w której cz?sto poklask krytyków uzyskuj? arty?ci, których do?wiadczenia artystyczne ocieraj? si? o technik?, elektronik?, medycyn? i s? chaotycznym zapisem pomys?ów. Tym bardziej doceniani powinni by? „arty?ci romantycy", do których zalicza si? Adam Janiec (mo?e przez niektórych postrzegani jako niemodni i sentymentalni). Tworzona przez nich sztuka wed?ug dobrych, starych receptur, na któr? sk?ada si?: wra?liwo?? - talent - dba?o?? o rzemios?o - g??bi? przekazu, sprawia, ?e chce si? z ni? obcowa?. ?yj?cy w XX wieku francuski malarz Henri Matisse powiedzia?:„marz? o sztuce pe?nej równowagi, spokoju, jasno?ci, bez niepokoj?cej czy przyt?aczaj?cej tematyki - o sztuce, która by by?a ?rodkiem ?agodz?cym, koj?cym umys?, czym? podobnym do wygodnego fotela, daj?cego odpr??enie po zm?czeniu fizycznym".
Adam Janiec po raz kolejny zaprasza nas na „wygodny fotel".

Krystyna Gurgul

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.